We adviseren u de volgende voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u deze website gebruikt

1. Inleiding

1.1 Deze website libertyspecialtymarkets.com (de "site") wordt beheerd voor en namens Liberty Managing Agency Limited, Liberty Mutual Insurance Europe SE, Liberty Specialty Markets Europe S.à rl, Liberty Specialty Markets Europe Two S.à rl, Liberty Specialty Services Limited, Liberty Specialty Markets MENA Limited, Liberty Specialty Markets Bermuda Limited en Liberty Specialty Markets Agency Limited die samen handelen als Liberty Specialty Markets® en Liberty Mutual Reinsurance® ("Liberty", "wij" of "ons"). Deze gebruiksvoorwaarden, inclusief het cookie- en privacybeleid ("voorwaarden"), beschrijven de rechten en plichten van gebruikers van de Liberty-website libertyspecialtymarkets.com ("website").

1.2 Aangezien Liberty toegang verleent tot de website, is al het gebruik van de website onderworpen aan deze voorwaarden. Door de website te bezoeken, wordt u geacht de voorwaarden zonder beperking of kwalificatie te begrijpen en te accepteren. Als u de voorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website.

1.3 Liberty behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen en dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als u de website blijft gebruiken, wordt u geacht eventuele wijzigingen te accepteren.

1.4 Liberty behoudt zich het recht voor om elk aspect van de website zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook, ongeacht of dit een wettelijk vereiste, technische of andere reden is, in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als de website om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

2. Geen aanbod om te verkopen / werven

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene kennisgeving en is niet bedoeld als een verkoopaanbod of een verzoek in verband met een product of dienst. Productbeschrijvingen worden alleen verstrekt als een samenvatting van de producten en diensten die beschikbaar zijn bij Liberty en zijn niet bedoeld om allesomvattend te zijn. De producten en diensten die op deze website worden beschreven, zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar. Gedetailleerde informatie over elk product of dienst is op aanvraag verkrijgbaar. Neem voor dekking die specifiek van toepassing is op uw bedrijf contact op met uw geregistreerde verzekeringsmakelaar.

3. Verklaringen en garanties

3.1 Door de website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle inhoud en gegevens die u op de website plaatst en accepteert u dat u als voorwaarde voor de toegang tot de website geen berichten zult plaatsen of overbrengen die lasterlijk, obsceen of illegaal zijn, in strijd met het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, of schade toebrengen aan gegevens, software of de prestaties van het computersysteem van de ontvanger of die op andere wijze inbreuk maken op enig recht van een derde partij.

3.2 U stemt ermee in niet te proberen iets op de website te wijzigen of een link naar de website op te nemen of te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Liberty. U mag niet proberen om een ​​computervirus (inclusief een variant of vergelijkbare code of instructies) op de website te introduceren, noch opzettelijk trachten de gebruikelijke werking van de website op welke manier dan ook te voorkomen of te belemmeren. U stemt er ook mee in om geen ongeoorloofde toegang tot de website of de server waarop de website is opgeslagen te verkrijgen, noch enige schade te veroorzaken.

3.3 U stemt ermee in geen kennisgevingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendommen op enig materiaal dat van de website is gekopieerd of afgedrukt, te verwijderen of te wijzigen, of dergelijke materialen te gebruiken voor een doel dat niet wordt beoogd door de voorwaarden.

4. Intellectueel eigendom

4.1 Alle patenten, geregistreerde modellen, geregistreerde handelsmerken en alle aanvragen voor dergelijke geregistreerde rechten, auteursrechten, databankrechten, niet-geregistreerde modelrechten, niet-geregistreerde handelsmerken, handels- of bedrijfsnamen (inclusief internetdomeinnamen) en alle andere rechten van vergelijkbare aard ​​in en verband houdende met Liberty en de website overal ter wereld is eigendom van Liberty, haar dochterondernemingen of derde partijen en blijft bij hen berusten. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. Uw gebruik van onze intellectuele eigendomsrechten is ten strengste verboden, behalve zoals hierin bepaald.

4.2 U mag inhoud van de website alleen kopiëren voor uw persoonlijke niet-zakelijke doeleinden, maar u mag geen inhoud kopiëren of verspreiden, in het openbaar tonen of afgeleid werk van de website maken voor enig ander openbaar of commercieel doel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Liberty.

4.3 Liberty garandeert noch verklaart dat uw gebruik van het materiaal dat op de website wordt weergegeven, geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

5. Onze website verandert regelmatig

We streven ernaar onze website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Als de noodzaak zich voordoet, kunnen we de toegang tot onze website opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze website kan op elk moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

6. Privacy en beveiliging

6.1 Hoewel onze beveiligingsinspanningen in overeenstemming zijn met de praktijk in de verzekeringsbranche, is uw volledige privacy, vertrouwelijkheid en veiligheid nog niet mogelijk via internet en kan daarom niet worden gegarandeerd. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, laat het ons dan onmiddellijk weten.

6.2 Liberty verwerkt informatie over u in overeenstemming met ons cookie- en privacybeleid [hyperlink invoegen naar dit beleid]. Door onze website te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens correct zijn.

7. Nauwkeurigheid van informatie

7.1 Liberty is naar haar beste weten van mening dat de informatie op deze website correct was op het moment dat deze op de website werd geplaatst. Deze informatie kan echter op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt of gewijzigd. Liberty onderschrijft, keurt of certificeert geen materiaal of informatie op de website als waar of accuraat, noch garandeert het de volledigheid, werkzaamheid of tijdigheid van dergelijk materiaal en informatie. Verwijzing naar een product, proces of dienst vormt noch impliceert goedkeuring of aanbeveling van Liberty, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

7.2 De informatie op deze website is niet bedoeld om u juridisch, verzekerings-, financieel of ander advies te geven of om aan uw specifieke vereisten te voldoen en Liberty is niet verantwoordelijk voor enige nadelige gevolgen als gevolg van uw vertrouwen op deze website of de inhoud ervan. Het gebruik van deze website gebeurt op “as is” -basis en geheel op eigen risico. 

8. Links naar andere websites

8.1 Op bepaalde plaatsen op de website kunnen voor uw gemak hyperlinks worden geplaatst om het voor iedereen die toegang tot de website heeft, mogelijk te maken rechtstreeks toegang te krijgen tot websites van derden die materiaal of informatie bevatten die is gemaakt, gepubliceerd en onderhouden door organisaties die onafhankelijk zijn van Liberty. Liberty onderschrijft, keurt, certificeert of controleert dergelijke externe websites niet, noch enig product of dienst waarnaar door hen wordt verwezen, en garandeert niet de nauwkeurigheid, volledigheid, werkzaamheid of tijdigheid van materiaal en informatie die op dergelijke websites wordt weergegeven.

8.2 Liberty aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van materiaal en informatie op haar website of gelinkte websites van derden en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit het gebruik, de verwijzing naar, het vertrouwen op of de prestaties als gevolg van dergelijke informatie.

9. Beperking van aansprakelijkheid 

9.1 Het materiaal dat op onze website wordt weergegeven, wordt geleverd zonder voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Liberty, de aan haar gelieerde bedrijven, haar functionarissen, directeuren, agenten of werknemers, of enige andere personen die betrokken zijn bij de totstandkoming van deze website, niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor personen die toegang hebben tot de website of een derde partij voor schade, verlies of schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zelfs indien te voorzien, die zou kunnen ontstaan ​​in verband met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website, alle websites die eraan zijn gekoppeld en al het materiaal dat erop is geplaatst, inclusief enige directe, indirecte, speciale, derde partij of gevolgschade of schade.

9.2 Liberty is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen onder de voorwaarden veroorzaakt door zaken buiten haar controle, hoe deze ook zijn ontstaan.

9.3 Liberty, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (‘Liberty Mutual’) geven geen verklaringen of garanties dat de materialen geschikt zijn voor uw behoeften, volledig, actueel, betrouwbaar zijn of vrij zijn van fouten, onnauwkeurigheden of typografische fouten. Liberty Mutual garandeert niet dat de website foutloos zal werken of vrij zal zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere destructieve of schadelijke code. Liberty Mutual aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen op de website of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze website of ontstaan ​​in verband met een gebrekkige prestatie, fout, weglating, onderbreking, defect, computervirus, vertraging in de werking of verzending, of verbindings- of systeemstoring.

9.4 Niets in de voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van Liberty voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Liberty, voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk is uitgesloten.

10. Scheidbaarheid

In het geval dat een van de voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, blijven de overige voorwaarden geldig en afdwingbaar.

11. Jurisdictie

We beweren niet dat de inhoud of het materiaal op de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere rechtsgebieden. Als u ervoor kiest om deze website vanuit andere rechtsgebieden te bezoeken, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet verantwoordelijk voor schendingen van de lokale wetgeving. De voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland.

12. Taal

In het geval van een conflict of inconsistentie tussen de voorwaarden van de Engelse versie van de voorwaarden en enige vertaling, al dan niet geleverd door Liberty of anderszins, prevaleert de Engelse versie van de voorwaarden.

13. Verzekeringen

Alle verzekeringen zijn onderhevig aan beperkingen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de relevante polis of het certificaat dat wordt verstrekt wanneer de specifieke verzekeringsdekking wordt verleend.

14. Handelsmerken

Liberty Specialty Markets, Liberty Syndicate Management, Liberty Syndicates, Syndicate 4472 en Liberty Corporate Capital zijn in het VK gedeponeerde handelsmerken, gebruikt onder licentie van Liberty Mutual Insurance Company, de geregistreerde eigenaar.

15. Liberty waarschuwen

Als u vragen heeft over deze website, de voorwaarden, Liberty-verzekeringsproducten of -diensten of iets op de website ziet dat de voorwaarden lijkt te schenden, neem dan contact op met de General Counsel, Liberty Specialty Markets, 20 Fenchurch Street, London EC3M 3AW.

Voor het laatst bijgewerkt: april 2020