Liberty Specialty Markets neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en zet zich in om uw privacy te beschermen.  Deze Privacyverklaring beschrijft gedetailleerd de gegevens die wij over u kunnen verzamelen en hoe wij die gegevens kunnen gebruiken. Neemt u alstublieft de tijd om deze verklaring zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van een website van Liberty Specialty Markets, moet u deze verklaring lezen naast de algemene voorwaarden van de website.

1. Over Liberty Specialty Markets

Liberty Specialty Markets is een internationaal verzekeringsbedrijf. Wij bieden verzekeringen aan particulieren, ondernemingen en andere verzekeraars.

Om onze verzekeringsdiensten te kunnen leveren, wat met zich meebrengt dat wij u een offerte en vervolgens een verzekering aanbieden en eventuele claims of klachten behandelen, moeten wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.  Wij verzamelen uw gegevens ook voor wervingsdoeleinden, in onze contractuele betrekkingen met u en, waar passend, voor relatieontwikkeling. Dit maakt ons tot een "verwerkingsverantwoordelijke".

Liberty Specialty Markets bestaat uit een aantal verwerkingsverantwoordelijken, afhankelijk van de interactie die u met ons heeft of de polis die wordt geschreven.

Indien u contact met ons opneemt voor wervingsdoeleinden, dan zullen Liberty Specialty Markets Limited en/of Liberty Specialty Markets Europe Sarl de verwerkingsverantwoordelijken zijn voor uw persoonsgegevens.

Indien u een makelaar, klant, leverancier, contractuele tegenpartij of andere derde partij bent, is een van de volgende rechtspersonen de beheerder van uw persoonlijke gegevens:

 • Liberty Managing Agency Limited (voor en namens de Verzekerende Leden van Lloyd’s Syndicate 4472) en/of
 • Liberty Mutual Insurance Europe SE en/of
 • Liberty Specialty Markets Europe S.a.r.L en/of
 • Liberty Specialty Markets Europe Two S.a.r.L en/of
 • Liberty Mutual Reinsurance (een divisie van Liberty Mutual Insurance Company) en/of
 • Liberty Specialty Markets MENA Limited en/of
 • Liberty Specialty Markets Bermuda Limited en/of
 • Liberty Specialty Markets Agency Limited.

Alle documentatie die u ontvangt, kan een van onze handelsnamen bevatten, waaronder Liberty Specialty Markets, Liberty Mutual Reinsurance, Global Transaction Solutions of Liberty Mutual Surety.

Welke specifieke onderneming fungeert als de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens, wordt vermeld in de documentatie die u van ons ontvangt. 

Indien u twijfelt wie de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dataprotectionofficer@libertyglobalgroup.com of te schrijven naar de Data Protection Officer, Liberty Specialty Markets, 20 Fenchurch Street, Londen EC3M 3AW.

2. Over de verzekeringsmarkt

Verzekering brengt met zich mee dat uw persoonsgegevens door diverse partijen op de verzekeringsmarkt worden gebruikt en bekend worden gemaakt, zoals tussenpersonen, verzekeraars en herverzekeraars. De London Insurance Market Core Uses Information Notice vermeldt welke gebruiken en bekendmakingen van persoonsgegevens essentieel en noodzakelijk zijn. Onze kerngebruiken en -bekendmakingen zijn in lijn met de London Market Core Uses Information Notice. Wij adviseren u om deze Information Notice te bekijken (door te klikken op de link hierboven).

3. Onze verwerking van uw persoonlijke en speciale categorieën gegevens

Welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die persoonsgegevens gebruiken, zal afhangen van onze relatie met u. Wij zullen verschillende persoonsgegevens verzamelen afhankelijk van of u een verzekeringnemer, begunstigde van een verzekeringspolis, eiser, getuige, makelaar, potentiële werknemer of andere derde bent.

Soms zullen wij "speciale categorieën persoonsgegevens" met betrekking tot u vragen of ontvangen (d.w.z. gegevens betreffende uw gezondheid, genetische of biometrische gegevens, seksleven, seksuele geaardheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap). We zullen bv. toegang moeten hebben tot gegevens over uw gezondheid om u een offerte te doen, uw verzekeringspolis op te maken of door u ingediende claims te behandelen. Wij zullen ook gegevens over voorwaardelijke strafrechtelijke veroordelingen moeten hebben met het oog op fraudepreventie.

In deze verklaring worden de rechtsgronden vermeld op basis waarvan wij uw persoons- en speciale categorieën gegevens alsook informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen mogen verwerken. In verschillende jurisdicties worden verschillende eisen gesteld aan het verwerken van deze speciale categorieën gegevens. Zo kan Liberty in Engeland speciale categorieën gegevens verwerken, wanneer dat nodig is om u verzekeringsdiensten aan te bieden. In andere rechtsgebieden hebben wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Waar in de onderstaande tabellen wordt vermeld dat speciale categorieën gegevens zullen worden verwerkt om verzekeringsdiensten te leveren, geldt dit alleen voor onze verwerkingsverantwoordelijken onder Engels recht (dit wordt duidelijk vermeld in de documentatie die u ontvangt). Hetzelfde geldt voor persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen. Wij zullen deze informatie alleen verwerken als dit is toegestaan en in overeenstemming met lokale wetgeving. Indien lokale wetgeving uw toestemming vereist voor de verwerking van persoonsgegevens, of speciale categorieën gegevens of gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen, zullen wij  dienovereenkomstig contact met u opnemen voor uw toestemming.

Als het verstrekken van gegevens wettelijk of contactueel vereist is, zullen we u dit mededelen op het moment dat we deze gegevens verzamelen.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt over andere personen (bijv. leden van uw gezin), zijn wij ook verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor hun persoonsgegevens. U moet hen op deze verklaring wijzen, voordat u hun gegevens aan ons verstrekt.

Wij kunnen de persoonsgegevens veranderen, zodat u niet kan worden geïdentificeerd op basis van alleen die gegevens of op basis van die gegevens in combinatie met andere gegevens in ons bezit.  Die gegevens vallen dan niet onder deze verklaring of de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Om deze verklaring zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, hebben wij haar opgesplitst in verschillende delen. De verklaring is beschikbaar in verschillende talen om recht te doen aan onze wereldwijde aanwezigheid.   Klik op het onderdeel hieronder dat het best uw relatie met ons beschrijft.

3.1. Toekomstige verzekeringnemers of begunstigden

Indien u een verzekeringspolis aanvraagt of wanneer iemand anders (zoals een familielid of uw werkgever) een verzekeringspolis aanvraagt waarvan u de begunstigde zult zijn, is dit onderdeel relevant voor u en wordt hier ons gebruik van uw persoonsgegevens beschreven.

Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

 • Algemene gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadressen, geboortedatum en geslacht.
 • Gegevens over uw relatie met de verzekeringnemer, wanneer u de begunstigde bent.
 • Identificatiegegevens, zoals rijbewijs en nationaal verzekeringsnummer.
 • Uw bank- en betalingsgegevens.
 • Indien relevant, gegevens over uw functie, zoals functienaam, arbeidsverleden en professionele accreditatie.
 • Financiële gegevens over u die wij hebben verkregen als gevolg van het uitvoeren van kredietcontroles, zoals faillietverklaringen, individuele vrijwillige regelingen of rechtbankvonnissen.
 • Gegevens die wij verkrijgen uit de controle van sanctielijsten, zoals deze worden gepubliceerd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, het Engelse Ministerie van Financiën, het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) en het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
 • Alle gegevens die relevant zijn voor uw verzekeringsaanvraag, zoals eerdere verzekeringen die u heeft gehad en claims die u heeft ingediend. Hieronder vallen ook alle gegevens die specifiek zijn voor de soort polis die u aanvraagt: wanneer u bijv. een kunstpolis aanvraagt, kunnen wij gegevens verzamelen en gebruiken die betrekking hebben op uw kunstcollectie.
 • Gegevens die wij uit openbare bronnen hebben verzameld, zoals de kiezerslijst, kranten en social media sites.
 • Alle andere gegevens afkomstig van u, uw verzekeringsadviseur of een andere persoon die de verzekering namens u aanvraagt. 

Welke speciale categorieën gegevens, persoonsgegevens of gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelen verzamelen we?

 • Gegevens over uw strafrechtelijke veroordelingen en daarmee verbonden informatie, voor zover door uw lokale wetten toegestaan. Hieronder kunnen vallen gegevens over strafbare feiten die u heeft of zou hebben gepleegd of strafrechtelijke vonnissen waaraan u bent onderworpen.
 • Gegevens over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid die relevant zijn voor uw aanvraag (bijv. indien u een persoonlijke ongevallenverzekering heeft of afsluit, kunnen wij gegevens moeten hebben over een bestaande medische aandoening). Dat kan in de vorm zijn van medische rapporten of onderliggende medische gegevens, zoals röntgen- of bloedonderzoek.
 • Ook is het mogelijk dat uit de gegevens die wij verzamelen omdat ze relevant zijn voor uw aanvraag en voor zover door uw lokale wetten toegestaan, uw ras of etniciteit, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, genetische of biometrische gegevens of gegevens over uw seksleven of seksuele geaardheid naar voren komen. Wij kunnen bijv. gegevens verwerken betreffende uw vakbondslidmaatschap wanneer u een polis bij ons afsluit via uw vakbond, omdat wij willen vaststellen of u lid bent van die vakbond. En bepaalde door u gespecificeerde medische behandelingen kunnen duiden op uw godsdienstige overtuiging.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen gegevens rechtstreeks van u:

 • wanneer u een polis aanvraagt of verlengt;
 • wanneer wij u een offerte sturen;
 • wanneer u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of ander schriftelijk of mondeling communicatiemiddel; en
 • wanneer u telefonisch contact opneemt met onze externe administrateurs (houd er rekening mee dat gesprekken kunnen worden opgenomen).

Naast de gegevens die we rechtstreeks van u verkrijgen, verzamelen wij gegevens van:

 • De aanvrager wanneer u een begunstigde bent of wordt genoemd in een verzekeringspolis; 
 • Derden die betrokken zijn bij de verzekeringsaanvraag (zoals onze zakelijke partners en vertegenwoordigers, makelaars of andere verzekeraars);
 • Openbare bronnen, zoals de kiezerslijst, rechtbankvonnissen, insolventieregisters, internetzoekmachines, nieuwsartikelen en social media sites;
 • Andere ondernemingen van de Liberty Mutual Insurance Group;
 • Kredietgegevensbureaus in relevante rechtsgebieden, zoals CallCredit, Equifax en Experian in het Verenigd Koninkrijk;
 • Bureaus die financiële criminaliteit opsporen en databases van de verzekeringssector (in het kader van fraudepreventie en controle op internationale sancties).

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden gebruiken.  In elk geval moeten wij een "rechtsgrond" hebben om dat te doen. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "persoonsgegevens” verwerken:

 • Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om de verzekeringsovereenkomst met u aan te gaan of om de verzekeringsovereenkomst die we met u hebben uit te voeren. Wij moeten bijv. uw persoonsgegevens gebruiken om u een offerte te kunnen sturen.
 • Wij zijn op grond van wet- of regelgeving verplicht om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken. Onze toezichthouders kunnen bijv. van ons verlangen dat wij een bepaalde administratie houden van onze transacties met u.
 • We moeten uw persoonsgegevens gebruiken voor rechtmatige belangen (bijv. om bij te houden welke besluiten wij nemen met betrekking tot verschillende soorten aanvragen, om onze administratie bij te houden, om strategische zakelijke analyses te maken, om onze zakelijke planning te evalueren en om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren). Wanneer wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken, zullen wij altijd rekening houden met uw rechten en belangen. 

Wanneer de gegevens die wij verwerken zijn geclassificeerd als "speciale categorieën gegevens", moeten wij een extra "rechtsgrond" hebben. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "speciale categorieën gegevens” verwerken:

 • In Nederland moeten wij uw speciale categorieën gegevens, met name informatie over uw gezondheid, gebruiken voor doeleinden in verband met een verzekeringspolis of -claim. Dergelijke doeleinden omvatten het beoordelen van uw verzekeringsaanvraag en het beheren van claims.
 • Wij en andere verzekeringspartijen moeten gegevens over uw strafrechtelijke veroordelingen en daaraan gerelateerde informatie gebruiken, voor zover door uw lokale wetten toegestaan, voor het voorkomen en opsporen van fraude.
 • Wij moeten speciale categorieën gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.  Dat kan het geval zijn wanneer wij worden geconfronteerd met een gerechtelijke procedure of wanneer wij zelf een gerechtelijke procedure willen instellen, of wanneer wij een rechtsvordering onderzoeken die een derde tegen u instelt.
 • Wij moeten deze speciale categorieën gegevens gebruiken voor een gerechtvaardigd algemeen belang op basis van een wettelijk vereiste (bijv. een veiligheidsscan van de inhoud van e-mailberichten om cyberdreigingen op te sporen) 
 • U heeft toestemming gegeven voor ons gebruik van uw speciale categorieën gegevens (bijv. in verband met uw claim). In sommige omstandigheden kunnen wij uw toestemming nodig hebben voor het verwerken van speciale categorieën gegevens. Zonder die toestemming kunnen wij mogelijk geen verzekeringspolis aanbieden. Wij zullen altijd uitleggen waarom uw toestemming nodig is.

Doel van verwerking

Het beoordelen van potentiële klanten, inclusief het uitvoeren van controles op fraude, kredietwaardigheid en witwassen.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 • Het is noodzakelijk om uw verzekeringsovereenkomst aan te gaan.
 • Wij hebben een rechtmatig belang (het beoordelen van de verzekeringsaanvraag).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden (van ons en andere verzekeringspartijen).
 • Wij moeten wettelijke rechten vaststellen, uitoefenen of verdedigen.

Doel van verwerking

Het beheren en behandelen van uw verzekeringsaanvraag en informatieverzoeken.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 • Het is noodzakelijk om een verzekeringsovereenkomst met u aan te gaan of uw verzekeringsovereenkomst uit te voeren.
 • Wij hebben een rechtmatig belang (het beoordelen van de verzekeringsaanvraag).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Het aanbieden van kwalitatief betere opleiding en beveiliging (bijv. door telefoongesprekken met onze contactnummers op te nemen en te monitoren, of klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een rechtmatig belang (het ontwikkelen en verbeteren van de producten en diensten die wij aanbieden).

 

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden (van ons en andere verzekeringspartijen).

Doel van verwerking

Het voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

 

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij moeten uw gegevens gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Voor bedrijfs- en beheersprocessen en activiteiten, waaronder analyse, evaluatie, planning, zakelijke transacties, IT-hosting, ondersteuning en beveiliging.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een rechtmatig belang (het doelmatig uitoefenen van ons bedrijf).

 

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.
 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het gebruik is noodzakelijk met het oog op een zwaarwegend algemeen belang

Doel van verwerking

Voor verzekeringsadministratieve doeleinden, waaronder de analyse van trends, het uitvoeren van actuariële werkzaamheden, de planning van diensten, het beoordelen van risico's en het bepalen van kosten en lasten.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een rechtmatig belang (het ontwikkelen en verbeteren van de producten en diensten die wij aanbieden).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zullen deze alleen delen wanneer dat noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden, met de volgende partijen:

 • Andere groepsondernemingen van de Liberty Mutual Insurance Group (zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte) en hun dienstverleners.
 • Derden die betrokken zijn bij de administratie van uw verzekeringsaanvraag; Hieronder vallen schadetaxateurs, taxateurs en andere deskundigen;
 • Andere verzekeraars (bijv. wanneer een andere verzekeraar eerder een polis met u heeft afgesloten of een claim van u heeft behandelt);
 • Verzekeringsmakelaars en andere tussenpersonen;
 • Andere verzekeraars die onze eigen verzekering verstrekken (herverzekeraars) en ondernemingen die herverzekering verzorgen;
 • Kredietgegevensbureaus in relevante rechtsgebieden, zoals CallCredit, Equifax en Experian in het Verenigd Koninkrijk;
 • Derden die diensten aanbieden op het gebied van sanctiecontrole;
 • Instellingen in de verzekeringssector;
 • Bureaus die financiële criminaliteit opsporen en databases van de verzekeringssector (in het kader van fraudepreventie en controle op internationale sancties);
 • Onze toezichthouders, waaronder de financiële toezichthouders (AFM en DNB), de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt, de UK Financial Conduct AuthorityPrudential Regulation Authority en de Information Commissioner's Office.
 • De politie en andere instellingen voor de preventie en opsporing van strafbare feiten.
 • Externe leveranciers, agenten en contractanten aangesteld door Liberty Specialty Markets of de Liberty Mutual Group om ons te helpen bij het uitoefenen van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, waaronder IT-leveranciers, actuarissen, accountants, advocaten, dienstverleners op het gebied van documentmanagement en andere uitbestede bedrijfsprocessen, onze onderaannemers en belastingadviseurs.
 • Geselecteerde derden in verband met een verkoop, overdracht of vervreemding van ons bedrijf.
 • Een agent of vertegenwoordiger die namens u optreedt.
 • Iedere andere persoon die nodig is om een verzekeringsovereenkomst met u uit te voeren, om onszelf te beschermen tegen risico's of om te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving en good governance.

3.2. Verzekeringnemer of begunstigde onder een verzekeringspolis

Wanneer u bij ons een verzekering afsluit (bijv. een kunstverzekering) of wanneer u staat ingeschreven als aanvrager of begunstigde van een polis die iemand anders bij ons heeft afgesloten (zoals een met name genoemde directeur onder een bestuurders & medewerkersverzekering), is dit onderdeel relevant voor u en wordt hier ons gebruik van uw persoonsgegevens beschreven.

Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

 • Algemene gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadressen, geboortedatum en geslacht.
 • Gegevens over uw relatie met de verzekeringnemer, wanneer u de begunstigde bent.
 • Identificatiegegevens, zoals rijbewijs en nationaal verzekeringsnummer.
 • Uw bank- en betalingsgegevens.
 • Indien relevant, gegevens over uw functie, zoals functienaam, arbeidsverleden en professionele accreditatie.
 • Financiële gegevens over u die wij hebben verkregen als gevolg van het uitvoeren van kredietcontroles, zoals faillietverklaringen, individuele vrijwillige regelingen of rechtbankvonnissen.
 • Gegevens die wij verkrijgen uit de controle van sanctielijsten, zoals deze worden gepubliceerd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, het Engelse Ministerie van Financiën, het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) en het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
 • Alle gegevens die relevant zijn voor uw verzekeringsaanvraag, zoals eerdere verzekeringen die u heeft gehad en claims die u heeft ingediend. Hieronder vallen ook alle gegevens die specifiek zijn voor de soort polis die u aanvraagt. Wanneer u bijv. een woningverzekering heeft, zullen wij gegevens verzamelen en gebruiken over uw woning; en wanneer u een kunstverzekering heeft, zullen wij gegevens verzamelen en gebruiken over uw kunst- of sieradencollectie.
 • Gegevens (inclusief fotografisch bewijs) die relevant zijn voor uw polis of claim. Indien u bijv. een claim indient na schade aan uw woning, kunnen wij gegevens betreffende uw woning gebruiken, en wanneer u een claim indient na een verkeersongeval, kunnen wij persoonsgegevens gebruiken betreffende uw voertuig en genoemde bestuurders.
 • Gegevens die wij uit openbare bronnen hebben verzameld, zoals de kiezerslijst, kranten en social media sites.
 • Alle andere gegevens afkomstig van u, uw verzekeringsadviseur of een andere persoon die de verzekering namens u aanvraagt. 

Welke speciale categorieën gegevens verzamelen we?

 • Gegevens over uw strafrechtelijke veroordelingen en daarmee verbonden informatie, voor zover door lokale wetten toegestaan. Hieronder kunnen vallen gegevens over strafbare feiten die u heeft of zou hebben gepleegd of strafrechtelijke vonnissen waaraan u bent onderworpen.
 • Gegevens over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid die relevant zijn voor uw aanvraag of claim (bijv. indien u piloot bent en een luchtvaartpolis heeft of afsluit, kunnen wij gegevens moeten hebben over een bestaande medische aandoening). Dat kan in de vorm zijn van medische rapporten of onderliggende medische gegevens, zoals röntgen- of bloedonderzoek.
 • Ook is het mogelijk dat uit de gegevens die wij verzamelen omdat ze relevant zijn voor uw aanvraag en, voor zover door lokale wetten toegestaan, uw ras of etniciteit, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, genetische of biometrische gegevens of gegevens over uw seksleven of seksuele geaardheid naar voren komen. Wij kunnen bijv. gegevens verwerken betreffende uw vakbondslidmaatschap wanneer u een polis bij ons afsluit via uw vakbond, omdat wij willen vaststellen of u lid bent van die vakbond. En bepaalde door u gespecificeerde medische behandelingen kunnen duiden op uw godsdienstige overtuiging.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen gegevens rechtstreeks van u:

 • wanneer u een polis aanvraagt of verlengt;
 • wanneer wij u een offerte sturen;
 • indien u een claim indient onder uw polis;
 • wanneer u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of ander schriftelijk of mondeling communicatiemiddel;
 • wanneer u telefonisch contact opneemt met onze externe administrateurs (houd er rekening mee dat gesprekken kunnen worden opgenomen).
 • wanneer u een klacht indient.

Naast de gegevens die we rechtstreeks van u verkrijgen, verzamelen wij gegevens van:

 • De genoemde verzekeringnemer wanneer u een begunstigde bent;
 • Derden die betrokken zijn bij de desbetreffende polis of claim (zoals onze zakelijke partners en vertegenwoordigers, makelaars of andere verzekeraars, gedaagden of getuigen van een incident);
 • Derden die een dienst leveren in verband met de desbetreffende polis of claim (zoals schade-experts, claimbehandelaars en medische deskundigen);
 • Openbare bronnen, zoals de kiezerslijst, rechtbankvonnissen, insolventieregisters, internetzoekmachines, nieuwsartikelen en social media sites;
 • Andere ondernemingen van de Liberty Mutual Insurance Group;
 • Derden die diensten aanbieden op het gebied van sanctiecontrole;
 • Instellingen in de verzekeringssector;
 • Bureaus die financiële criminaliteit opsporen en databases van de verzekeringssector (in het kader van fraudepreventie en controle op internationale sancties);
 • Onze toezichthouders, waaronder de financiële toezichthouders (AFM en DNB), de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt, de UK Financial Conduct AuthorityPrudential Regulation Authority en de Information Commissioner's Office.
 • De politie en andere instellingen voor de preventie en opsporing van strafbare feiten;
 • Externe leveranciers die wij aanstellen om ons te helpen bij het uitoefenen van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, waaronder IT-leveranciers, actuarissen, accountants, advocaten, dienstverleners op het gebied van documentmanagement en andere uitbestede bedrijfsprocessen, onze onderaannemers en belastingadviseurs.
 • Geselecteerde derden in verband met een verkoop, overdracht of vervreemding van ons bedrijf.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden gebruiken.  In elk geval moeten wij een "rechtsgrond" hebben om dat te doen. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "persoonsgegevens” verwerken:

 • Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om de verzekeringsovereenkomst met u aan te gaan of om de verzekeringsovereenkomst die we met u hebben uit te voeren. Wij moeten uw persoonsgegevens bijv. gebruiken om een offerte uit te brengen of om uw verzekeringspolis en aanverwante producten te leveren (bijv. rechtsbijstandsdekking). Wij baseren ons op deze gegevens voor activiteiten zoals het beoordelen van uw aanvraag, het beheren van uw verzekeringspolis, het behandelen van claims en het leveren van andere producten.
 • Wij zijn op grond van wet- of regelgeving verplicht om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken. Onze toezichthouders kunnen bijv. van ons verlangen dat wij een bepaalde administratie houden van onze transacties met u.
 • We moeten uw persoonsgegevens gebruiken voor onze rechtmatige belangen (bijv. om behoorlijk onderzoek te doen naar incidenten die het onderwerp van een claim zijn, om onze administratie bij te houden, om strategische zakelijke analyses te maken, om onze zakelijke planning te evalueren en om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren). Wanneer wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken, zullen wij altijd rekening houden met uw rechten en belangen. 

Wanneer de gegevens die wij verwerken zijn geclassificeerd als "speciale categorieën gegevens", moeten wij een extra "rechtsgrond" hebben. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "speciale categorieën gegevens” verwerken:

 • In Nederland moeten wij uw speciale categorieën gegevens, met name informatie over uw gezondheid, gebruiken voor doeleinden in verband met een verzekeringspolis of -claim. Dergelijke doeleinden omvatten het beoordelen van uw verzekeringsaanvraag en het beheren van claims.
 • Wij en andere verzekeringspartijen moeten gegevens over uw strafrechtelijke veroordelingen en daaraan gerelateerde informatie gebruiken, voor zover door uw lokale wetten toegestaan, voor het voorkomen en opsporen van fraude.
 • Wij moeten speciale categorieëngegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.  Dat kan het geval zijn wanneer wij worden geconfronteerd met een gerechtelijke procedure of wanneer wij zelf een gerechtelijke procedure willen instellen, of wanneer wij een rechtsvordering onderzoeken die een derde tegen u instelt.
 • Wij moeten speciale categorieën gegevens gebruiken voor een gerechtvaardigd algemeen belang op basis van een wettelijk vereiste (bijv. een veiligheidsscan van de inhoud van e-mailberichten om cyberdreigingen op te sporen) 
 • U heeft toestemming gegeven voor ons gebruik van uw speciale categorieën gegevens (bijv. in verband met uw aanvraag). In sommige omstandigheden kunnen wij uw toestemming nodig hebben voor het verwerken van speciale categorieën gegevens (bijv. informatie over gezondheid). Zonder die toestemming kunnen wij mogelijk geen verzekeringspolis aanbieden of claims afhandelen. Wij zullen altijd uitleggen waarom uw toestemming nodig is.

Doel van verwerking

Het beoordelen van klanten, inclusief het uitvoeren van controles op fraude, kredietwaardigheid en witwassen.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 • Het is noodzakelijk om een verzekeringsovereenkomst met u aan te gaan of uw verzekeringsovereenkomst uit te voeren.
 • Wij hebben een rechtmatig belang (fraude en andere financiële criminaliteit voorkomen).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Voor ons en andere verzekeringspartijen voor het voorkomen of opsporen van onrechtmatige handelingen (wanneer wij fraude vermoeden).
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.
 • Wij moeten wettelijke rechten vaststellen, uitoefenen of verdedigen.

Doel van verwerking

Het beheren en behandelen van uw verzekeringsaanvraag en informatieverzoeken.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 • Het is noodzakelijk om een verzekeringsovereenkomst met u aan te gaan of uw verzekeringsovereenkomst uit te voeren.
 • Wij hebben een rechtmatig belang (het beoordelen van uw verzekeringsaanvraag en beheren van de aanvraagprocedure).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Het beheren van claims die u indient onder uw verzekeringspolis.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 • Het is noodzakelijk om een verzekeringsovereenkomst met u aan te gaan of uw verzekeringsovereenkomst uit te voeren.
 • Wij hebben een rechtmatig belang (het beoordelen en betalen van uw claim en het beheren van de claimprocedure).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden

Doel van verwerking

Het voorkomen en onderzoeken van fraude.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 • Het is noodzakelijk om een verzekeringsovereenkomst met u aan te gaan of uw verzekeringsovereenkomst uit te voeren.
 • Wij hebben een rechtmatig belang (fraude en andere financiële criminaliteit voorkomen en opsporen).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden (voor ons en andere verzekeringspartijen.

Doel van verwerking

Het voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij moeten uw gegevens gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Doel van verwerking

Met u communiceren en eventuele klachten die u heeft oplossen.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 • Het is noodzakelijk om een verzekeringsovereenkomst met u aan te gaan of uw verzekeringsovereenkomst uit te voeren.
 • Wij hebben een rechtmatig belang (berichten naar u sturen, klachten noteren en onderzoeken en ervoor zorgen dat toekomstige klachten behoorlijk worden behandeld).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Het aanbieden van kwalitatief betere opleiding en beveiliging (bijv. door telefoongesprekken met onze contactnummers op te nemen en te monitoren, of klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een rechtmatig belang (het ontwikkelen en verbeteren van de producten en diensten die wij aanbieden).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Voor bedrijfs- en beheersprocessen en activiteiten, waaronder analyse, evaluatie, planning, zakelijke transacties, IT-hosting, ondersteuning en beveiliging.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een rechtmatig belang (het doelmatig uitoefenen van ons bedrijf).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Het gebruik is noodzakelijk met het oog op een zwaarwegend algemeen belang.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Voor verzekeringsadministratieve doeleinden, waaronder de analyse van trends, het uitvoeren van actuariële werkzaamheden, de planning van diensten, het beoordelen van risico's en het bepalen van kosten en lasten.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een rechtmatig belang (het ontwikkelen en verbeteren van de producten en diensten die wij aanbieden).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Het aanvragen van onze verzekering en indienen van een claim daaronder.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een rechtmatig belang (ervoor zorgen dat wij passende verzekering hebben afgesloten).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.
 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zullen deze alleen delen wanneer dat noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden, met de volgende partijen:

 • Andere ondernemingen van de Liberty Mutual Group en hun dienstverleners (zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte).
 • Derden die betrokken zijn bij de administratie van de desbetreffende verzekeringspolis of claim; Hieronder vallen schade-experts, claimbehandelaars, particuliere onderzoekers, accountants, banken, juristen en andere deskundigen, inclusief medische deskundigen.
 • Andere verzekeraars (bijv. wanneer een andere verzekeraar eerder een polis met u heeft afgesloten of een claim van u heeft behandelt);
 • Verzekeringsmakelaars en andere tussenpersonen;
 • Andere verzekeraars die onze eigen verzekering verstrekken (herverzekeraars) en ondernemingen die herverzekering verzorgen;
 • Kredietgegevensbureaus in relevante rechtsgebieden, zoals CallCredit, Equifax en Experian in het Verenigd Koninkrijk;
 • Derden die diensten aanbieden op het gebied van sanctiecontrole;
 • Organen in de verzekeringssector;
 • Bureaus die financiële criminaliteit opsporen en databases van de verzekeringssector (in het kader van fraudepreventie en controle op internationale sancties)
 • Onze toezichthouders, waaronder de financiële toezichthouders (AFM en DNB), de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt, de UK Financial Conduct AuthorityPrudential Regulation Authority en de Information Commissioner's Office.
 • De politie en andere instellingen voor de preventie en opsporing van strafbare feiten;
 • Indien relevant, zullen uw polisgegevens ook worden toegevoegd aan de Motor Insurance Database (MID) beheerd door het Motor Insurers’ Information Centre (MIIC).
 • Externe leveranciers, agenten en contractanten aangesteld door Liberty Specialty Markets of de Liberty Mutual Group om ons te helpen bij het uitoefenen van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, waaronder IT-leveranciers, actuarissen, accountants, advocaten, dienstverleners op het gebied van documentmanagement en andere uitbestede bedrijfsprocessen, onze onderaannemers en belastingadviseurs.
 • Geselecteerde derden in verband met een verkoop, overdracht of vervreemding van ons bedrijf.
 • Een agent of vertegenwoordiger die namens u optreedt.
 • Iedere andere persoon die nodig is om een verzekeringsovereenkomst met u uit te voeren, om onszelf te beschermen tegen risico's of om te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving en good governance.

3.3. Externe eiser

Indien u een claim indient tegen een derde die een verzekeringspolis bij ons heeft, is dit onderdeel relevant voor u en wordt hier ons gebruik van uw persoonsgegevens beschreven.

Welke persoonsgegevens kunnen we verzamelen? 

 • Algemene gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadressen, geboortedatum en geslacht.
 • Identificatiegegevens, zoals rijbewijs en nationaal verzekeringsnummer.
 • Uw bank- en betalingsgegevens.
 • Andere financiële gegevens, zoals informatie over inkomen en salaris
 • Indien relevant voor uw claim, kunnen wij gegevens verzamelen over uw functie, zoals functienaam, arbeidsverleden en professionele accreditatie. Wij kunnen ook gegevens telematisch verzamelen, zoals informatie over uw rijgedrag.
 • Gegevens die wij verkrijgen uit de controle van sanctielijsten, zoals deze worden gepubliceerd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, het Engelse Ministerie van Financiën, het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) en het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
 • Gegevens in verband met eerdere polissen die u heeft gehad en claims die u heeft ingediend.
 • Gegevens (inclusief fotografisch bewijs) die relevant zijn voor uw claim. Indien u bijv. een claim indient na schade aan uw woning, kunnen wij gegevens betreffende uw woning gebruiken, en wanneer u een claim indient na een verkeersongeval, kunnen wij persoonsgegevens gebruiken betreffende uw voertuig en genoemde bestuurders.
 • Gegevens die wij uit openbare bronnen hebben verzameld, zoals de kiezerslijst, kranten en social media sites.
 • Alle andere gegevens afkomstig van u, uw vertegenwoordiger of een andere persoon die de vordering namens u indient. 

Welke speciale categorieën gegevens kunnen we verzamelen?

 • Gegevens over uw strafrechtelijke veroordelingen en daarmee verbonden informatie, voor zover door lokale wetten toegestaan. Hieronder kunnen vallen gegevens over strafbare feiten die u heeft of zou hebben gepleegd of strafrechtelijke vonnissen waaraan u bent onderworpen.
 • Gegevens over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid die relevant zijn voor uw claim (bv. omdat uw gewond bent geraakt terwijl u zich in een door ons verzekerde woning bevond). Dat kan in de vorm zijn van medische rapporten of onderliggende medische gegevens, zoals röntgen- of bloedonderzoek.
 • Ook is het mogelijk dat uit de gegevens die wij verzamelen omdat ze relevant zijn voor uw claim, en voor zover door lokale wetten toegestaan, uw ras of etniciteit, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, genetische of biometrische gegevens of gegevens over uw seksleven of seksuele geaardheid naar voren komen. 

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen gegevens rechtstreeks van u:

 • wanneer u een claim indient.
 • wanneer u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of ander schriftelijk of mondeling communicatiemiddel;
 • wanneer u telefonisch contact opneemt met onze externe administrateurs (houd er rekening mee dat gesprekken kunnen worden opgenomen).
 • wanneer u een klacht indient.

Naast de gegevens die we rechtstreeks van u verkrijgen, verzamelen wij gegevens van:

 • De partij die een polis bij ons heeft.
 • Derden die betrokken zijn bij de polis of claim (zoals onze zakelijke partners en vertegenwoordigers, makelaars of andere verzekeraars, gedaagden of getuigen van een incident);
 • Derden die een dienst leveren in verband met de claim (zoals schade-experts, claimbehandelaars en deskundigen);
 • Openbare bronnen zoals de kiezerslijst, arresten, insolventie registers, internet zoekmachines, nieuwsartikelen informatie over gerechtelijke procedures en social media sites.
 • Andere ondernemingen van de Liberty Mutual Insurance Group;
 • Bureaus die financiële criminaliteit opsporen en databases van de verzekeringssector (in het kader van fraudepreventie en controle op internationale sancties)
 • In beperkte omstandigheden, particuliere onderzoekers.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

We kunnen uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden gebruiken.  In elk geval moeten wij een "rechtsgrond" hebben om dat te doen. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "persoonsgegevens” verwerken:

 • Wij zijn op grond van wet- of regelgeving verplicht om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken. Onze toezichthouders kunnen bijv. van ons verlangen dat wij een bepaalde administratie houden van onze transacties met u.
 • We moeten uw persoonsgegevens gebruiken voor onze rechtmatige belangen (bijv. om behoorlijk onderzoek te doen naar incidenten die het onderwerp van een claim zijn, om onze administratie bij te houden, om strategische zakelijke analyses te maken, om onze zakelijke planning te evalueren en om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren). Wanneer wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken, zullen wij altijd rekening houden met uw rechten en belangen. 

Wanneer de gegevens die wij verwerken zijn geclassificeerd als "speciale categorieën gegevens", moeten wij een extra "rechtsgrond" hebben. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "speciale categorieën gegevens” verwerken:

 • In Nederland moeten wij uw speciale categorieën gegevens gebruiken voor doeleinden in verband met een verzekeringspolis of -claim. Dergelijke doeleinden omvatten het beheren van claims.

Wij en andere verzekeringspartijen moeten gegevens over uw strafrechtelijke veroordelingen en daaraan gerelateerde informatie gebruiken, voor zover door uw lokale wetten toegestaan, voor het voorkomen en opsporen van fraude.

 • Wij moeten speciale categorieën gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.  Dat kan het geval zijn wanneer wij worden geconfronteerd met een gerechtelijke procedure of wanneer wij zelf een gerechtelijke procedure willen instellen, of wanneer wij de claim onderzoeken die tegen onze polishouder is ingesteld.
 • Wij moeten speciale categorieën gegevens gebruiken voor een gerechtvaardigd algemeen belang op basis van een wettelijk vereiste (bijv. een veiligheidsscan van de inhoud van e-mailberichten om cyberdreigingen op te sporen) 
 • U heeft toestemming gegeven voor ons gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige omstandigheden kunnen wij uw toestemming nodig hebben voor het verwerken van speciale categorieën gegevens. Zonder die toestemming kunnen wij uw claims mogelijk niet afhandelen. Wij zullen altijd uitleggen waarom uw toestemming nodig is.

Doel van verwerking

Het beheren van claims

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 • Wij hebben een rechtmatig belang (het beoordelen en betalen van uw claim en het beheren van de claimprocedure).
 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Het voorkomen en onderzoeken van fraude.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een rechtmatig belang (fraude en andere financiële criminaliteit voorkomen en opsporen).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Het voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

 

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij moeten uw gegevens gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Het aanbieden van kwalitatief betere opleiding en beveiliging (bijv. door telefoongesprekken met onze contactnummers op te nemen en te monitoren, of klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een rechtmatig belang (het ontwikkelen en verbeteren van de producten en diensten die wij aanbieden).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Voor bedrijfs- en beheersprocessen en activiteiten, waaronder analyse, evaluatie, planning, zakelijke transacties, IT-hosting, ondersteuning en beveiliging.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 • Wij hebben een rechtmatig belang (het doelmatig uitoefenen van ons bedrijf).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven.
 • Het gebruik is noodzakelijk met het oog op een zwaarwegend algemeen belang

Doel van verwerking

Voor verzekeringsadministratieve doeleinden, waaronder de analyse van trends, het uitvoeren van actuariële werkzaamheden, de planning van diensten, het beoordelen van risico's en het bepalen van kosten en lasten.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 • Wij hebben een rechtmatig belang (het doelmatig uitoefenen van ons bedrijf).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Het aanvragen van onze eigen verzekering en het indienen van een claim daaronder.

 

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een rechtmatig belang (ervoor zorgen dat wij passende verzekering hebben afgesloten).

 

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Voor verzekeringsdoeleinden.
 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zullen deze alleen delen wanneer dat noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden, met de volgende partijen:

 • Andere groepsondernemingen van de Liberty Mutual Insurance Group (zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte) en hun dienstverleners.
 • Derden die betrokken zijn bij de administratie van uw claim, zoals schade-experts, claimbehandelaars, particuliere onderzoekers, accountants, banken, juristen en andere deskundigen, inclusief medische deskundigen.
 • Andere verzekeraars (bijv. wanneer een andere verzekeraar ook betrokken is bij een claim die u indient).
 • onze verzekerde verzekeringnemer
 • verzekeringsmakelaars en andere tussenpersonen;
 • andere verzekeraars die onze eigen verzekering verstrekken (herverzekeraars) en ondernemingen die herverzekering verzorgen;
 • organen in de verzekeringssector;
 • Derden die sanctiecontrole-diensten aanbieden;
 • Organen in de verzekeringssector;
 • Bureaus die financiële criminaliteit opsporen en databases van de verzekeringssector (in het kader van fraudepreventie en controle op internationale sancties);
 • Onze toezichthouders, waaronder de financiële toezichthouders (AFM en DNB), de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt, de UK Financial Conduct AuthorityPrudential Regulation Authority en de Information Commissioner's Office.
 • De politie en andere instellingen voor de preventie en opsporing van strafbare feiten;
 • Indien relevant, zullen uw polisgegevens ook worden toegevoegd aan de Motor Insurance Database (MID) beheerd door het Motor Insurers’ Information Centre (MIIC).
 • Externe leveranciers, agenten en contractanten aangesteld door Liberty Specialty Markets of de Liberty Mutual Group om ons te helpen bij het uitoefenen van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, waaronder IT-leveranciers, actuarissen, accountants, advocaten, dienstverleners op het gebied van documentmanagement en andere uitbestede bedrijfsprocessen, onze onderaannemers en belastingadviseurs.
 • Geselecteerde derden in verband met een verkoop, overdracht of vervreemding van ons bedrijf.
 • Een agent of vertegenwoordiger die namens u optreedt.
 • Iedere andere persoon die nodig is om een verzekeringsovereenkomst met u uit te voeren, om onszelf te beschermen tegen risico's of om te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving en good governance.

3.4. Getuigen van een incident

Indien u getuige bent van een incident dat het onderwerp is van een claim, is dit onderdeel relevant voor u en wordt hier ons gebruik van uw persoonsgegevens beschreven.

Welke persoonsgegevens kunnen we verzamelen?                       

 • Algemene gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadressen, geboortedatum en geslacht.
 • Gegevens relevant voor het incident waarvan u getuige was.

Welke speciale categorieën gegevens kunnen we verzamelen?        

Het is geen standaardpraktijk om speciale categorieën gegevens te verzamelen van getuigen van een ongeval. Indien u echter bij het ongeval betrokken bent en uw gegevens worden aan ons verstrekt (bijv. in een medisch rapport), zouden wij speciale categorieën gegevens van u kunnen verwerken.

Hoe verzamelen wij uw gegevens? 

Naast de gegevens die we rechtstreeks van u verkrijgen, verzamelen wij gegevens van:

 • Derden betrokken bij het incident waarvan u getuige was (zoals makelaars of andere verzekeraars, eisers, verweerders of andere getuigen).
 • Andere derden die een dienst leveren in verband met de claim die betrekking heeft op het incident waarvan u getuige was (zoals schade-experts, claimbehandelaars en deskundigen);
 • Openbare bronnen, zoals de kiezerslijst, rechtbankvonnissen, insolventieregisters, databases uit de verzekeringssector, internetzoekmachines, nieuwsartikelen en social media sites;
 • van Andere ondernemingen binnen de Liberty Mutual Insurance Group.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden gebruiken.  In elk geval moeten wij een "rechtsgrond" hebben om dat te doen. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "persoonsgegevens” verwerken:

 • Wij zijn op grond van wet- of regelgeving verplicht om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken. Onze toezichthouders kunnen bijv. van ons verlangen dat wij een bepaalde administratie houden van onze transacties met u.
 • We moeten uw persoonsgegevens gebruiken voor onze rechtmatige belangen (bijv. om behoorlijk onderzoek te doen naar incidenten die het onderwerp van een claim zijn, om onze administratie bij te houden, om strategische zakelijke analyses te maken, om onze zakelijke planning te evalueren en om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren). Wanneer wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken, zullen wij altijd rekening houden met uw rechten en belangen. 

Wanneer de gegevens die wij verwerken zijn geclassificeerd als "speciale categorieën gegevens", moeten wij een extra "rechtsgrond" hebben. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "speciale categorieën gegevens” verwerken:

 • In Nederland moeten wij uw speciale categorieën gegevens, zoals informatie over uw gezondheid gebruiken voor doeleinden in verband met een verzekeringspolis of -claim. Dergelijke doeleinden omvatten het beheren van claims en het voorkomen en opsporen van fraude.
 • Wij en andere verzekeringspartijen moeten gegevens over uw strafrechtelijke veroordelingen en daaraan gerelateerde informatie gebruiken, voor zover door uw lokale wetten toegestaan, voor het voorkomen en opsporen van fraude.
 • Wij moeten speciale categorieën gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.  Dat kan het geval zijn wanneer wij worden geconfronteerd met een gerechtelijke procedure of wanneer wij zelf een gerechtelijke procedure willen instellen.
 • Wij moeten speciale categorieën gegevens gebruiken voor een gerechtvaardigd algemeen belang op basis van een wettelijk vereiste (bijv. een veiligheidsscan van de inhoud van e-mailberichten om cyberdreigingen op te sporen) 
 • U heeft toestemming gegeven voor ons gebruik van uw speciale categorieën gegevens.

Doel van verwerking

Het onderzoeken en beheren van claims ingediend onder een verzekeringspolis.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 • Wij hebben een rechtmatig belang (het beoordelen en betalen van claims en het beheren van de claimprocedure).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Voor bedrijfs- en beheersprocessen en activiteiten, waaronder analyse, evaluatie, planning, zakelijke transacties, IT-hosting, ondersteuning en beveiliging.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een rechtmatig belang (het doelmatig uitoefenen van ons bedrijf).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

Voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Het voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.
 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Doel van verwerking

Het voorkomen en onderzoeken van fraude.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een rechtmatig belang (fraude en andere financiële criminaliteit voorkomen en opsporen).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zullen deze alleen delen wanneer dat noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden, met de volgende partijen:

 • Andere ondernemingen van de Liberty Group.
 • Derden die betrokken zijn bij de administratie van een verzekeringspolis of claim; Hieronder vallen schade-experts, claimbehandelaars, particuliere onderzoekers, accountants, banken, juristen en andere deskundigen, inclusief medische deskundigen.
 • Andere verzekeraars (bijv. wanneer een andere verzekeraar ook betrokken is bij een claim die betrekking heeft op het incident waarvan u getuige was).
 • Verzekeringsmakelaars en andere tussenpersonen;
 • andere verzekeraars die onze eigen verzekering verstrekken (herverzekeraars) en ondernemingen die herverzekering verzorgen;
 • Organen in de verzekeringssector.
 • Bureaus die financiële criminaliteit opsporen en databases van de verzekeringssector (in het kader van fraudepreventie en controle op internationale sancties);
 • Onze toezichthouders, waaronder de financiële toezichthouders (AFM en DNB), de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt, de UK Financial Conduct AuthorityPrudential Regulation Authority en de Information Commissioner’s Office.
 • De politie en andere instellingen voor de preventie en opsporing van strafbare feiten;
 • Indien relevant, zullen uw polisgegevens ook worden toegevoegd aan de Motor Insurance Database (MID) beheerd door het Motor Insurers’ Information Centre (MIIC).
 • Externe leveranciers, agenten en contractanten aangesteld door Liberty Specialty Markets of de Liberty Mutual Group om ons te helpen bij het uitoefenen van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, waaronder IT-leveranciers, actuarissen, accountants, advocaten, dienstverleners op het gebied van documentmanagement en andere uitbestede bedrijfsprocessen, onze onderaannemers en belastingadviseurs.
 • Geselecteerde derden in verband met een verkoop, overdracht of vervreemding van ons bedrijf.
 • Een agent of vertegenwoordiger die namens u optreedt.
 • Iedere andere persoon die nodig is om een verzekeringsovereenkomst met u uit te voeren, om onszelf te beschermen tegen risico's of om te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving en good governance.

3.5. Makelaars, aangewezen vertegenwoordigers, leveranciers en andere zakelijke partners

Indien u een makelaar bent die zaken met ons doet, een aangewezen vertegenwoordiger of andere zakelijke partner, zoals een aanbrenger of leverancier, is dit onderdeel relevant voor u en wordt hier ons gebruik van uw persoonsgegevens beschreven.

Welke persoonsgegevens kunnen we verzamelen?                   

 • Algemene gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadressen, geboortedatum en geslacht, welke talen u spreekt.
 • Identificatiegegevens, zoals rijbewijs en nationaal verzekeringsnummer.
 • Gegevens over uw functie, zoals functienaam en eerdere rollen.
 • Inloggegevens, IP-adres als u rechtstreeks gebruik maakt van  een van onze systemen
 • Gegevens die wij verkrijgen uit de controle van sanctielijsten, zoals deze worden gepubliceerd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, het Engelse Ministerie van Financiën, het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) en het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
 • Andere gegevens (inclusief openbare gegevens) verkregen in het kader van onze due diligence onderzoeken.
 • Indien u een evenement bijwoont bij ons, kunnen wij relevante gegevens verzamelen, zoals uw evenementvoorkeuren en dieetwensen.

Welke speciale categorieën gegevens verzamelen we? 

 • Gegevens betreffende uw strafrechtelijke veroordelingen, voor zover door lokale wetten toegestaan, (inclusief strafbare feiten die u heeft of zou hebben gepleegd en rechterlijke vonnissen of voorwaardelijke veroordelingen).
 • Indien u een evenement bijwoont bij ons, kunnen wij dieetwensen verzamelen die zouden kunnen duiden op een gezondheidstoestand of religieuze overtuiging.
 • In geval van nood kan het nodig zijn dat wij gevoelige gegevens over u verzamelen, zoals gezondheidsinformatie

Hoe verzamelen wij uw gegevens? 

Naast de gegevens die we rechtstreeks van u verkrijgen, verzamelen wij gegevens van:

 • Facturen, overeenkomsten, polissen, correspondentie en visitekaartjes
 • Andere ondernemingen van de Liberty Mutual Insurance Group;
 • Openbare bronnen zoals internet zoekmachines.
 • Dienstverleners op het gebied van sanctiecontrole.
 • Informatie wordt door u (bijv. in geval van nood) of door uw werkgever aan ons verstrekt.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

We kunnen uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden gebruiken.  In elk geval moeten wij een "rechtsgrond" hebben om dat te doen. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "persoonsgegevens” verwerken:

 • Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om de overeenkomst met u aan te gaan of om de overeenkomst die we met u hebben uit te voeren. Zo kunnen wij bepaalde gegevens nodig hebben om onze zakelijke samenwerkingsafspraak na te komen.
 • Wij zijn op grond van wet- of regelgeving verplicht om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken. Wij kunnen bijv. verplicht zijn om bepaalde achtergrondcontroles uit te voeren.
 • We moeten uw persoonsgegevens gebruiken voor rechtmatige doeleinden (bijv. om onze administratie bij te houden, om strategische zakelijke analyses te maken, om onze zakelijke planning te evalueren en om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren). Wanneer wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken, zullen wij altijd rekening houden met uw rechten en belangen. 

Wanneer de gegevens die wij verwerken zijn geclassificeerd als "speciale categorieën gegevens", moeten wij een extra "rechtsgrond" hebben. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "speciale categorieën gegevens” verwerken:

 • Wij moeten uw speciale categorieën gegevens, zoals informatie over gezondheid, gebruiken voor doeleinden in verband met een verzekeringspolis of -claim. Dergelijke doeleinden omvatten het beoordelen van een verzekeringsaanvraag en het beheren van claims.
 • Wij en andere verzekeringspartijen moeten gegevens over uw strafrechtelijke veroordelingen en daaraan gerelateerde informatie gebruiken, voor zover door uw lokale wetten toegestaan, voor het voorkomen en opsporen van fraude.
 • Wij moeten uw speciale categorieën gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Dat kan het geval zijn wanneer wij worden geconfronteerd met een gerechtelijke procedure of wanneer wij zelf een gerechtelijke procedure willen instellen.
 • Wij moeten speciale categorieën gegevens gebruiken voor een gerechtvaardigd algemeen belang op basis van een wettelijk vereiste (bijv. een veiligheidsscan van de inhoud van e-mailberichten om cyberdreigingen op te sporen) 
 • U heeft toestemming gegeven voor ons gebruik van uw speciale categorieën gegevens.
 • Wij moeten uw gevoelige persoonsgegevens in een noodgeval gebruiken om te voorkomen dat u bijvoorbeeld ernstig lichamelijk letsel oploopt.

Doel van verwerking

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

Voor bedrijfs- en beheersprocessen en activiteiten, waaronder analyse, evaluatie, planning, zakelijke transacties, IT-hosting, ondersteuning en beveiliging.

Wij hebben een rechtmatig belang (het doelmatig uitoefenen van ons bedrijf).

 

 • Het gebruik is noodzakelijk met het oog op een zwaarwegend algemeen belang
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Het voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

 

 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Het schrijven van polissen en behandelen van claims.

Wij hebben een rechtmatig belang (het effectief schrijven van polissen en beheren van claims).

 

 • U heeft ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.
 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

 

Voor bedrijfsontwikkeling en relatiedoeleinden

Wij hebben een rechtmatig belang (relatiebeheer en bedrijfsanalyse).

U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven

Het aanbieden van kwalitatief betere opleiding en beveiliging (bijv. door telefoongesprekken met onze contactnummers op te nemen en te monitoren, of klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren).

Wij hebben een rechtmatig belang (het ontwikkelen en verbeteren van de producten en diensten die wij aanbieden).

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

 

Het beheren en behandelen van uw informatieverzoeken

 • Wij hebben een rechtmatig belang (het effectief beheren van onze bedrijfsvoering en reageren op informatieverzoeken).
 • Het is noodzakelijk om een overeenkomst met u aan te gaan of onze overeenkomst met u uit te voeren.
 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Voor verzekeringsadministratieve doeleinden, waaronder de analyse van trends, het uitvoeren van actuariële werkzaamheden, de planning van diensten, het beoordelen van risico's en het bepalen van kosten en lasten.

 • Wij hebben een rechtmatig belang (het ontwikkelen en verbeteren van de producten en diensten die wij aanbieden).
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Om bescherming te bieden in geval van nood.

De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zullen deze alleen delen wanneer dat noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden, met de volgende partijen:

 • Onze verzekeringnemers en andere derden, zoals eisers, voor zover relevant.
 • Andere ondernemingen van de Liberty Mutual Insurance Group.
 • Derden die betrokken zijn bij de administratie van een verzekeringspolis of claim. Hieronder vallen schade-experts, claimbehandelaars, particuliere onderzoekers, accountants, banken, juristen en andere deskundigen, inclusief medische deskundigen.
 • Onze verzekeringspartners, zoals andere makelaars en verzekeraars.
 • Andere verzekeraars die onze eigen verzekering verstrekken (herverzekeraars) en ondernemingen die herverzekering verzorgen;
 • Derden die diensten aanbieden op het gebied van sanctiecontrole;
 • Instellingen voor opsporing en preventie van financiële criminaliteit en fraude en andere derden die registers voor de opsporing van fraude beheren.
 • Onze financiële toezichthouders, (AFM en DNB), de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt, de UK Financial Conduct Authority, Prudential Regulation Authority en de Information Commissioner’s Office..
 • De politie, en andere instellingen voor de preventie en opsporing van strafbare feiten;
 • Indien relevant, zullen uw polisgegevens ook worden toegevoegd aan de Motor Insurance Database (MID) beheerd door het Motor Insurers’ Information Centre (MIIC).
 • Externe leveranciers, agenten en contractanten aangesteld door Liberty Specialty Markets of de Liberty Mutual Group om ons te helpen bij het uitoefenen van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, waaronder IT-leveranciers, actuarissen, accountants, advocaten, dienstverleners op het gebied van documentmanagement, client relationship management en andere uitbestede bedrijfsprocessen, onze onderaannemers en belastingadviseurs.
 • Geselecteerde derden in verband met een verkoop, overdracht of vervreemding van ons bedrijf.
 • Een agent of vertegenwoordiger die namens u optreedt.
 • Iedere andere persoon die nodig is om een verzekeringsovereenkomst uit te voeren, om onszelf te beschermen tegen risico's of om te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving en good governance.
 • Iedereen indien dit  strikt noodzakelijk is om u te beschermen in geval van nood.

3.6. Gebruikers van de websites of platforms van Liberty Specialty Markets en deelnemers aan evenementen

Indien u een gebruiker bent van de website van Liberty Specialty Markets (of een platform met een link naar deze Verklaring), is dit onderdeel relevant voor u en wordt hier ons gebruik van uw persoonsgegevens beschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

 • Algemene gegevens ingediend via de website of het platform, bijv. wanneer u uw gegevens verstrekt in de contactrubriek, zoals uw naam, contactgegevens en bedrijfsnaam.
 • Gegevens verkregen door het gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiesbeleid in het onderdeel Cookies.
 • Gegevens verkregen door middel van een inschrijfformulier voor een evenement of promotie.

Welke speciale categorieën gegevens kunnen we verzamelen? 

We verwachten geen speciale categorieën gegevens te verzamelen via de website. Echter, voor zover relevant kunnen wij dieetwensen verzamelen voor een evenement of kunt u speciale categorieën gegevens indienen door middel van een informatieverzoek of een klacht.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

 • Wij verzamelen uw gegevens rechtstreeks van onze website of een platform met een link naar onze website.
 • Onze websites kunnen ook de unieke identifier van uw apparaat verzamelen, zoals een IP-adres.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

We kunnen uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden gebruiken.  In elk geval moeten wij een "rechtsgrond" hebben om dat te doen. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "persoonsgegevens” verwerken:

 • Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om de verzekeringsovereenkomst met u aan te gaan of om de verzekeringsovereenkomst die we met u hebben uit te voeren. Wij moeten bijv. uw persoonsgegevens gebruiken om te reageren op uw verzoek om informatie over een offerte.
 • Wij zijn op grond van wet- of regelgeving verplicht om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken. Onze toezichthouders kunnen bijv. van ons verlangen dat wij een bepaalde administratie houden van onze transacties met u.
 • We moeten uw persoonsgegevens gebruiken voor een gerechtvaardigd doel (bijv. om het aantal bezoekers van onze website bij te houden, om onze administratie bij te houden en om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren). Wanneer wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken, zullen wij altijd rekening houden met uw rechten en belangen. 

Wanneer de gegevens die wij verwerken zijn geclassificeerd als "speciale categorieën gegevens", moeten wij een extra "rechtsgrond" hebben. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "speciale categorieën gegevens” verwerken:

 • Wij moeten uw speciale categorieën gegevens gebruiken voor doeleinden in verband met een verzekeringspolis of -claim. Dergelijke doeleinden omvatten het beoordelen van een verzekeringsaanvraag en het beheren van claims.
 • Wij en andere verzekeringspartijen moeten gegevens over uw strafrechtelijke veroordelingen en daaraan gerelateerde informatie gebruiken, voor zover door uw lokale wetten toegestaan, voor het voorkomen en opsporen van fraude.
 • Wij moeten uw speciale categorieën gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Dat kan het geval zijn wanneer wij worden geconfronteerd met een gerechtelijke procedure of wanneer wij zelf een gerechtelijke procedure willen instellen.
 • U heeft toestemming gegeven voor ons gebruik van uw speciale categorieën gegevens (bijv. in verband met uw marketingvoorkeuren).

Doel van verwerking

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

Om u te registreren als gebruiker van de website (inclusief het opslaan van informatie van uw browser, waaronder uw IP-adres en de door u opgevraagde pagina, op onze server logs).

Wij hebben een rechtmatig belang (u in staat stellen een behoorlijk functionerende website te gebruiken).

Niet van toepassing

Opvolgen van door u ingediende informatieverzoeken.

Wij hebben een rechtmatig belang (reageren op uw informatieverzoeken).

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Het sturen van marketinginformatie.

 • Wij hebben een rechtmatig belang (geselecteerde berichten naar u sturen over andere producten en diensten die wij aanbieden).

U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven.

 

U in staat stellen te reageren op een vacature en uw sollicitatie vervolgens beheren.

Wij hebben een rechtmatig belang (ervoor zorgen dat uw sollicitatie effectief wordt verwerkt en beheerd)

U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven of u heeft ons vrijwillig de betreffende informatie verstrekt.

U in staat te stellen te reageren op een evenement en het evenement vervolgens beheren.

Wij hebben een rechtmatig belang (ervoor zorgen dat u zich kunt inschrijven voor het evenement)

U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven.

Uw gegevens opslaan in onze Customer Relationship Management systemen.

Wij hebben een rechtmatig belang (het verbeteren van onze relatie met u)

U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zullen deze alleen delen wanneer dat noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden, met ondernemingen van de Liberty Mutual Insurance Group, onze agenten en contractanten.

3.7. Potentiële sollicitanten

Wanneer u solliciteert naar een functie bij ons, is dit onderdeel relevant voor u en wordt hier ons gebruik van uw persoonsgegevens beschreven.

Welke persoonsgegevens kunnen we verzamelen?                 

 • Algemene gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadressen, geboortedatum en geslacht.
 • Gegevens over uw functie, zoals functienaam en eerdere rollen.
 • Gegevens over uw recht om te werken
 • Andere gegevens (inclusief openbare gegevens) verkregen in het kader van onze due diligence onderzoeken.
 • Indien u evenementen bijwoont bij ons, kunnen wij relevante gegevens verzamelen, zoals uw evenement-voorkeuren, dieetwensen enz.

Welke speciale categorieën gegevens kunnen we verzamelen? 

 • Voor zover door lokale wetten toegestaan, gegevens betreffende uw strafrechtelijke veroordelingen (inclusief strafbare feiten die u heeft of zou hebben gepleegd en rechterlijke vonnissen of voorwaardelijke veroordelingen). Indien u evenementen bijwoont bij ons, kunnen wij dieetwensen verzamelen.

Hoe verzamelen wij uw gegevens? 

Naast het verkrijgen van gegevens rechtstreeks van u, verzamelen wij gegevens van dienstverleners bijv. wervingsbureaus die u heeft ingeschakeld.

Opmerking: indien u ons per e-mail uw CV of een open sollicitatie stuurt, zullen wij deze met uw toestemming gedurende 6 maanden in ons wervingsportaal opslaan.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

We kunnen uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden gebruiken.  In elk geval moeten wij een "rechtsgrond" hebben om dat te doen. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "persoonsgegevens” verwerken:

 • Wij moeten gebruik maken van uw persoonsgegevens aan te gaan of voer de arbeidsovereenkomst die wij met u. Zo kunnen wij bijv. bepaalde gegevens nodig heben om een werkaanbod op te stellen.
 • Wij zijn op grond van wet- of regelgeving verplicht om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken. Wij kunnen bijv. verplicht zijn om bepaalde achtergrondcontroles uit te voeren.
 • We moeten uw persoonsgegevens gebruiken voor rechtmatige belangen (bijv. om uw CV op te slaan voor eventuele toekomstige vacatures). Wanneer wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken, zullen wij altijd rekening houden met uw rechten en belangen. 

Wanneer de gegevens die wij verwerken zijn geclassificeerd als "speciale categorieën gegevens", moeten wij een extra "rechtsgrond" hebben. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "speciale categorieën gegevens” verwerken:

 • Wij moeten speciale categorieën gegevens gebruiken voor een gerechtvaardigd algemeen belang op basis van een wettelijk vereiste (bijv. een veiligheidsscan van de inhoud van e-mailberichten om cyberdreigingen op te sporen) 
 • U heeft toestemming gegeven voor ons gebruik van uw speciale categorieën gegevens of u heeft ons vrijwillig de betreffende informatie verstrekt.

Doel van verwerking

Voor bedrijfs- en beheersprocessen en activiteiten, waaronder analyse, evaluatie, planning, zakelijke transacties, IT (hosting, ondersteuning en beveiliging).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een rechtmatig belang (het doelmatig uitoefenen van ons bedrijf).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven of u heeft ons vrijwillig de betreffende informatie verstrekt.
 • Het gebruik is noodzakelijk met het oog op een zwaarwegend algemeen belang.

Doel van verwerking

Het voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

 

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij moeten uw gegevens gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven of u heeft ons vrijwillig de betreffende informatie verstrekt.
 • Wij moeten uw gegevens gebruiken om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Doel van verwerking

Het beheren en behandelen van uw informatieverzoeken.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 • Wij hebben een rechtmatig belang (het effectief beheren van onze bedrijfsvoering en reageren op informatieverzoeken).
 • Het is noodzakelijk om een overeenkomst met u aan te gaan of onze overeenkomst met u uit te voeren.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven.
 • Het gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

Doel van verwerking

Voor wervingsadministratieve doeleinden.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een rechtmatig belang (het beheren van onze wervingsfunctie).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

U heeft uw uitdrukkelijke toestemming aan ons gegeven of u heeft ons vrijwillig de betreffende informatie verstrekt.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zullen deze alleen delen wanneer dat noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden, met de volgende partijen:

 • Andere groepsondernemingen van de Liberty Mutual Insurance Group (zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte) en hun dienstverleners.
 • Derden die betrokken zijn bij de hosting, analyse en levering van wervingsdiensten
 • Kredietgegevensbureaus in relevante rechtsgebieden, zoals CallCredit, Equifax en Experian in het Verenigd Koninkrijk.
 • Onze financiële toezichthouders, (AFM en DNB), de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt, de UK Financial Conduct AuthorityPrudential Regulation Authority en de Information Commissioner's Office.
 • De politie en andere instellingen voor de preventie en opsporing van strafbare feiten;
 • Externe leveranciers, agenten en contractanten aangesteld door Liberty Specialty Markets of de Liberty Mutual Group om ons te helpen bij het uitoefenen van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, waaronder IT-leveranciers, accountants, advocaten, dienstverleners op het gebied van documentmanagement en andere uitbestede bedrijfsprocessen, onze onderaannemers en belastingadviseurs.
 • Geselecteerde derden in verband met een verkoop, overdracht of vervreemding van ons bedrijf.
 • Een agent of vertegenwoordiger die namens u optreedt.
 • Een selecte groep externe leveranciers waarvan wij gebruik maken voor het hosten en beheren van onze wervingsportals (gevestigd in de VS)

3.8 Externe bezoekers van onze kantoren

Als u een van onze kantoren bezoekt, is dit gedeelte relevant voor u en wordt uiteengezet hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Algemene informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadressen.
 • Informatie over uw functie, zoals uw functietitel en de reden van uw bezoek aan het kantoor.

Welke gevoelige persoonsgegevens verzamelen we?  

 • We kunnen uw gevoelige persoonlijke gegevens nodig hebben in geval van nood.

Hoe verzamelen we uw informatie?

 • Gewoonlijk krijgen wij de informatie rechtstreeks van u.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden gebruiken. In elk geval moeten wij daarvoor een "rechtsgrond" hebben. Wij baseren ons op de volgende "rechtsgronden" wanneer wij uw "persoonsgegevens" verwerken:
 • Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om uw toegang om veiligheidsredenen vast te leggen.
 • Wij hebben een wettelijke of reglementaire verplichting om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken. Wij kunnen bijvoorbeeld verplicht zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid.
 • Wanneer de informatie die wij verwerken wordt geclassificeerd als "gevoelige persoonsgegevens", moeten wij een aanvullende "rechtsgrond" hebben. Wij baseren ons op de volgende rechtsgronden wanneer wij uw "gevoelige persoonsgegevens" verwerken:
 • Wij moeten dergelijke speciale categorie gegevens gebruiken om vitale belangen te beschermen.
 • U heeft toestemming gegeven voor ons gebruik van uw gevoelige persoonsgegevens.

Doel van verwerking

Voor bedrijfsbeheer

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij hebben een legitiem belang (om ons bedrijf effectief te beheren en een veilige toegang tot onze gebouwen te garanderen).

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

Niet van toepassing

Doel van verwerking

Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen.

 

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij moeten uw gegevens gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

Wij moeten uw informatie gebruiken om de gezondheid en veiligheid in onze gebouwen te waarborgen.

Doel van verwerking

Om bescherming te bieden in geval van nood.

Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een ander te beschermen

Rechtsgronden voor het gebruik van uw speciale categorieën gegevens

De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een ander te beschermen

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 • Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en delen ze alleen waar nodig voor de hierboven beschreven doeleinden met de volgende partijen:
 • Andere bedrijven van de Liberty Mutual Insurance Group (zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte) en hun dienstverleners.
 • Derden die beveiligingsdiensten leveren.
 • De hulpdiensten en andere overheidsinstanties.
 • Elke agent of vertegenwoordiger die voor u optreedt.

3.9 Kinderen

Bij het leveren van onze producten en diensten kunnen wij in een beperkt aantal gevallen persoonsgegevens verwerken van personen jonger dan achttien jaar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de gegevens van een kind aan ons wordt doorgegeven in het kader van een verzekeringsclaim. Wij hebben een speciaal privacybeleid opgesteld om kinderen te helpen begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, dat kan worden bekeken door [hier te klikken].

 

 

4. Welke marketingactiviteiten voeren wij uit?

Marketingactiviteiten: Wij sturen alleen marketingberichten naar onze zakelijke contacten. Dat kan gedaan worden per post, e-mail of telefoon.

In elk geval zullen wij u de mogelijkheid bieden om u af te melden. U kunt zich ook te allen tijde afmelden door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens vermeld in hoofdstuk 10.

Profilering: Profilering is een integraal onderdeel van het aanbieden van verzekeringen. We beoordelen het risico dat u wilt verzekeren (bijvoorbeeld het risico dat uw huis wordt beschadigd door een overstroming) afgezet tegen de waarschijnlijkheid dat die gebeurtenis plaatsvindt (bijvoorbeeld op basis van de geografische locatie van uw huis en de overstromingshistorie in het gebied). We gebruiken deze profilering om te kunnen beslissen of we u al dan niet een verzekering aanbieden en onder welke voorwaarden en voor welke prijs.

Bij het uitvoeren van noodzakelijke due diligence (bijv. sanctiecontroles) op onze zakenpartners, potentiële klanten en andere mensen met wie wij zaken doen, kan het nodig zijn dat wij een beperkte hoeveelheid van uw gegevens verstrekken aan externe leveranciers die ons bij dit proces helpen. Hun verwerking kan een vorm van profilering inhouden.  Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen op basis van deze verwerking.

Hoewel we profilering gebruiken ter ondersteuning van onze beslissingen, is het altijd een lid van ons team die een beslissing neemt, rekening houdend met het profileringsresultaat en andere relevante factoren.

5. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens zo lang bewaren als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden vermeld in hoofdstuk 3 en om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. 

Wij hebben een gedetailleerd bewaarbeleid, waarin wordt bepaald hoe lang wij verschillende soorten gegevens bewaren. De exacte bewaartermijn hangt af van uw relatie met ons en de soort persoonsgegevens die wij hebben, bijv.:

 • wanneer wij een offerte voor een polis sturen, maar deze wordt niet door of namens u aanvaard, dan bewaren wij de bijbehorende gegevens gedurende 36 maanden.
 • wanneer u een claim indient onder een door ons verstrekte polis, zullen wij uw persoonsgegevens 10 jaar bewaren, gerekend vanaf de datum waarop de claim is afgesloten.

Indien u meer informatie wilt over de perioden gedurende welke uw persoonsgegevens worden opgeslagen, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de gegevens vermeld in hoofdstuk 10. 

6. Wat is onze benadering van het overzees verzenden van persoonsgegevens?

Soms zullen wij (of derden die namens ons handelen) persoonsgegevens die wij over u verzamelen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven ("EER").

Bij een dergelijke doorgifte zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd. We zullen daarvoor verschillende methoden gebruiken, waaronder:

 • het sluiten van passende overeenkomsten. Wij zullen in de overeenkomsten bewoordingen gebruiken die bekend staan als de "modelcontractbepalingen", welke zijn goedgekeurd door de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Afhankelijk van onze relatie en uw specifieke omstandigheden, kunnen wij persoonsgegevens naar iedere plaats in de wereld doorgeven. Indien u bijv. een persoonlijke ongevallenpolis bij ons heeft en gewond raakt, moeten wij mogelijk medische deskundigen of andere dienstverleners inschakelen in het land waar u gewond bent geraakt. Onderstaand is een overzicht van onze reguliere gegevensdoorgiften naar buiten de EER:

Land van doorgifte

Verenigde Staten en het VK

Reden voor de doorgifte

Doorgifte naar ondernemingen van de Liberty Mutual Group in de V.S. - Rapportage aan ons moederbedrijf, IT ondersteuning en hosting, gecentraliseerde bedrijfsfuncties in de Verenigde Staten en het VK

Methode die wij gebruiken om uw gegevens te beschermen

Robuuste IT Beveiligingsstandaarden en Modelcontractbepalingen

Land van doorgifte

Verenigde Staten en het VK

Reden voor de doorgifte

Doorgifte naar dienstverleners om ons in staat te stellen ons bedrijf uit te oefenen.

Methode die wij gebruiken om uw gegevens te beschermen

Leveranciersonderzoek, overeenkomsten, audits en Modelcontractbepalingen

Land van doorgifte

India

Reden voor de doorgifte

Doorgifte naar dienstverleners om ons in staat te stellen ons bedrijf uit te oefenen.

Methode die wij gebruiken om uw gegevens te beschermen

Leveranciersonderzoek, overeenkomsten, audits en Modelcontractbepalingen

Land van doorgifte

Dubai

Reden voor de doorgifte

Liberty Specialty Markets MENA Limited is een onderneming van Liberty Specialty Markets geregistreerd bij het Dubai International Financial Centre

Methode die wij gebruiken om uw gegevens te beschermen

IT Beveiligingsstandaarden en Modelcontractbepalingen

Land van doorgifte

Brazilië, Columbia en China

Reden voor de doorgifte

Dienstverleners hebben toegang tot bepaalde applicaties voor risicoanalyse en polisverwerking

Methode die wij gebruiken om uw gegevens te beschermen

IT Beveiligingsstandaarden en Modelcontractbepalingen

Indien u meer informatie wilt over onze gegevensdoorgiften en de maatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de gegevens vermeld in hoofdstuk 10. 

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Liberty Specialty Markets neemt de beveiliging van uw gegevens zeer serieus. Wij handhaven passende technische, organisatorische en fysieke maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen die wij verwerken in overeenstemming met de instructies van de klant en in lijn met onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. De beveiligingsmaatregelen op onze website en computersystemen dienen om de gegevens die u aan ons verstrekt te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of ethische vereisten op het gebied van rapportage of bewaartermijnen.

De Liberty Mutual Group hanteert een aantal Gegevensbeveiligingsstandaarden, afhankelijk van de soort gegevens en de locatie van de gegevens. Deze standaarden hebben betrekking op toegangscontrole, versleuteling, beveiliging van netwerk en host, fysieke beveiliging, gegevensherstel en bedrijfscontinuïteit. Onze standaarden veranderen van tijd tot tijd in reactie op uitdagingen in de markt en veranderende eisen uit hoofde van wet- en regelgeving.

Omdat e-mails verzonden via deze website niet beschermd worden door dezelfde veiligheidsmaatregelen als wij gebruiken in andere gebieden waar wij actief gegevens verzamelen, moet u heel voorzichtig zijn bij het selecteren van de gegevens die u per e-mail naar ons wilt sturen.
 

Wanneer u kennis krijgt van feitelijk of potentieel misbruik van gegevens of meer informatie wilt over onze IT-beveiliging, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de gegevens vermeld in hoofdstuk 10. 

8. Uw rechten

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u een aantal rechten in verband met de persoonsgegevens die wij over u bezitten, die wij hieronder beschrijven. U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens vermeld  in hoofdstuk 10. We zullen meestal geen kosten in rekening brengen in verband met een verzoek.

Houd er rekening mee dat hoewel wij uw rechten serieus nemen, er omstandigheden kunnen zijn waarin wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, bijv. wanneer dat zou betekenen dat wij niet kunnen voldoen aan eisen die aan ons worden gesteld door wet- en regelgeving. In die gevallen zullen wij u laten weten dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

In sommige omstandigheden kan het voldoen aan uw verzoek resulteren in annulering van uw verzekeringspolis of het niet verder behandelen van uw claim. Wanneer u bijv. verzoekt om het wissen van uw persoonsgegevens, dan beschikken wij niet over de gegevens die wij nodig hebben om uw claim te betalen. Wij zullen u hierover informeren wanneer u een verzoek indient.

Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens 

U heeft recht op een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bezitten en bepaalde informatie over hoe wij deze gebruiken.

Wij zullen uw persoonsgegevens doorgaans schriftelijk aan u verstrekken, tenzij u anders verzoekt. Wanneer uw verzoek elektronisch is gedaan (bv. per e-mail), dan zal een kopie van uw persoonsgegevens langs elektronische weg zal aan u worden verstrekt, indien mogelijk.

Het recht op rectificatie 

We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij over u bezitten juist zijn, en zullen deze waar nodig actualiseren en completeren. Indien u van mening bent dat er onjuistheden, afwijkingen of lacunes zitten in de gegevens die wij over u bezitten, kunt u contact met ons opnemen en ons vragen de gegevens bij te werken of te wijzigen.

Het recht op beperking van de verwerking 

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ons te vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens, bijv. wanneer u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u bezitten onjuist is, of wanneer u denkt dat wij uw persoonsgegevens niet langer hoeven te gebruiken. 

Het recht om uw toestemming in te trekken 

Wij baseren ons op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, en u heeft derhalve het recht om uw instemming voor verder gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken.

Houd er rekening mee dat wij voor sommige doeleinden uw toestemming nodig hebben om uw polis te kunnen verstrekken. Indien u uw toestemming intrekt, zullen wij uw polis mogelijk moeten annuleren of zijn wij mogelijk niet in staat om uw claim te betalen. Wij informeren u hierover wanneer u ons laat weten dat u uw toestemming wilt intrekken.

Het recht op uitwissing 

Dit recht staat ook wel bekend als het “recht om te worden vergeten”. Het houdt in dat u onder bepaalde omstandigheden kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Bijv. wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het oorspronkelijke doel waarvoor wij ze verzamelden, of wanneer u uw recht heeft uitgeoefend om uw toestemming in te trekken.

Hoewel wij elk verzoek zullen beoordelen, zijn er andere factoren die in overweging dienen te worden genomen. Zo kunnen wij uw gegevens mogelijk niet wissen conform uw verzoek omdat wij een wettelijke verplichting hebben om ze te bewaren.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing 

Direct marketing: U heeft zeggenschap over de mate waarin wij u marketingberichten sturen en u heeft te allen tijde het recht om ons te verzoeken te stoppen met het sturen van marketingberichten.  U kunt dit doen door te klikken op de knop "afmelden" in elke e-mail die wij u sturen, of door contact met ons op met behulp van de gegevens vermeld in hoofdstuk 10.

Houd er rekening mee dat ook wanneer u dit recht heeft uitgeoefend omdat u geen marketingberichten wilt ontvangen, wij u dienstgerelateerde berichten kunnen sturen wanneer dat nodig is.

Verwerking op basis van onze legitieme belangen: waar we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen, kunt u bezwaar maken tegen onze verwerking. We zullen uw bezwaar in overweging nemen en bepalen of onze legitieme belangen uw privacyrechten schaden.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt aan derden door te geven.

Rechten betreffende geautomatiseerde besluitvorming 

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming. Wanneer dit in de toekomst verandert, zullen wij u een bijgewerkte verklaring sturen met informatie over ons besluitvormingsproces.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthouder

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere lokale gegevensbeschermingsautoriteit, indien u van mening bent dat wij wetgeving inzake gegevensbescherming hebben geschonden bij het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bezoeken op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/  voor meer informatie.  Houd er rekening mee dat het indienen van een klacht geen invloed heeft op de andere wettelijke rechten of rechtsmiddelen die u ter beschikking staan.

9. Cookies

De website maakt gebruik van cookies: kleine bestandjes van letters en cijfers die Liberty Specialty Markets op uw computer plaatst indien u dat toestaat. Na uw bezoek aan de website, zullen de cookies onthouden welke taal u heeft geselecteerd tijdens uw bezoek. Zij stellen ons ook in staat om bezoekers te herkennen en hun aantal te tellen en om te zien hoe bezoekers zich over de site bewegen. Sommige cookies zijn nodig om u toegang te geven tot de website en uw surfervaring gebruiksvriendelijker te maken.
Deze website kan links bevatten naar websites van derden (waaronder websites van ondernemingen van de Liberty Mutual Insurance Group), die cookies kunnen gebruiken waarover wij geen controle hebben. Wij adviseren u om het privacybeleid van de desbetreffende derden te lezen voor meer informatie over de cookies die ze mogelijk gebruiken.

 

U kunt de webbrowser configureren om cookies te weigeren of te verwijderen of om geïnformeerd te worden wanneer een cookie wordt geplaatst. Onder "Help" in de menubalk van de meeste browsers kunt u lezen hoe u dat kunt doen. U kunt alle cookies verwijderen en blokkeren, maar wanneer u dat doet, zal onze website mogelijk niet correct functioneren en heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde gebieden. Voor meer informatie over cookies en hoe deze te verwijderen, kunt u kijken op http://www.allaboutcookies.org/.

Wanneer u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken op deze website, klikt u hier.

10. Contact met ons opnemen

Indien u meer informatie wilt over een van de onderwerpen in deze Verklaring of andere vragen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer op dataprotectionofficer@libertyglobalgroup.com of door te schrijven naar de Data Protection Officer, Liberty Specialty Markets, 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3AW of hier klikken.

Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid of de inhoud van websites gelinkt aan deze website (inclusief websites van ondernemingen van de Liberty Mutual Insurance Group).

11. Updates bij deze privacy- & cookiesverklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen moeten aanbrengen in deze verklaring, bijv. als gevolg van veranderingen in wetgeving, technologieën of andere ontwikkelingen. Wij stellen steeds de meest recente verklaring beschikbaar en u kunt van tijd tot tijd hier klikken om deze te bekijken.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 februari 2023