Brexit Strategy – Netherlands

Onze brexitstrategie

Een aantal van onze polissen wordt verzekerd door Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE).  Momenteel is LMIE in Europa actief vanuit haar statutaire zetel in het VK en via bijkantoren in heel Europa.  Vanaf 29 maart 2019, wanneer het Verenigd Koninkrijk wordt verwacht de Europese Unie te verlaten (ook bekend als de brexit), zal LMIE haar activiteiten wellicht niet langer op dezelfde wijze kunnen uitoefenen. Opdat LMIE in Europa en het VK zou kunnen blijven werken zonder hinder voor onze verzekeringnemers, makelaars of medewerkers, hebben we een strategie ontwikkeld.

Aangezien dat alles een invloed kan hebben op uw polis, verzoeken wij u om deze kennisgeving aandachtig te lezen. Bij gebruik van een Liberty Specialty Markets-website dient deze kennisgeving te worden gelezen samen met de algemene voorwaarden van de website.

Lees het hoofdstuk ‘Informatie voor Schuldeisers’ indien u een schuldeiser van LMIE bent.

Brief van de CEO

Geachte mevrouw, geachte heer,

 

Deze brief is belangrijk omdat hij betrekking heeft op uw verzekeringspolis bij Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE); lees hem dus aandachtig. U hoeft op deze brief niet te reageren, maar als u contact met ons wilt opnemen, vindt u onderaan de contactgegevens.  

Raadpleeg hoofdstuk vii (‘Schuldeisers’) indien u een schuldeiser van LMIE bent. De definitie van ‘Schuldeiser’ omvat in deze context ook eisers en potentiële eisers. 

LMIE (CRN: SE000115) stelt voor om haar statutaire zetel naar Luxemburg te verplaatsen krachtens Artikel 8 van Verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Europese Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE). 

Zoals u weet, verlaat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 de Europese Unie (bekend als de ‘brexit’).  We delen u hierbij mee welke actie LMIE onderneemt ingevolge de brexit en de gevolgen ervan voor uw polis. 

1. Voorgestelde structuur na de brexit

LMIE voert momenteel haar activiteiten in heel de EU uit vanuit haar statutaire zetel in het VK en bijkantoren in de EU.  Om na de brexit haar activiteiten in heel Europa te kunnen voortzetten met zo weinig mogelijk hinder voor onze klanten, stelt LMIE voor om haar hoofdzetel te verplaatsen van het Verenigd Koninkrijk naar Luxemburg door toelating te verkrijgen van het regelgevende orgaan in Luxemburg, het Commissariat aux Assurances (CaA).   LMIE zal een aanzienlijke aanwezigheid in het VK behouden via een Brits bijkantoor, dat zijn verzekeringsactiviteiten in het VK mag blijven uitvoeren.

Belangrijk voor u is dat LMIE SE dezelfde rechtspersoon blijft; dat betekent dat uw bestaande verzekeringscontract(en) na de voorgestelde verplaatsing geldig blijft (blijven), en LMIE na de brexit vorderingen zal kunnen blijven uitbetalen.

2. De impact op uw polis

Vanaf de datum van de verplaatsing van de statutaire zetel van LMIE naar Luxemburg wordt LMIE hoofdzakelijk gereguleerd door het CaA, in plaats van momenteel de Britse Prudential Regulation Authority (PRA) en Financial Conduct Authority (FCA).  We hebben de impact daarvan op uw polis geanalyseerd en verwachten dat ze minimaal zal zijn.

 Hierna vindt u de elementen van uw polis die ongewijzigd blijven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

  • uw rechten en plichten volgens uw huidige verzekeringscontract;
  • de rechten en plichten van LMIE volgens uw huidige verzekeringscontract;
  • de voorwaarden van uw polis;
  • eventuele tussentijdse polisaanpassingen;
  • de wijze waarop uw verzekeringscontract(en) wordt (worden) beheerd, bijvoorbeeld de inning van uw premie;
  • uw contactpunt in geval van een vordering; en
  • het volledige schadebehandelingsproces.

Indien uw polis is uitgegeven door het Britse bijkantoor, kunt u nog steeds verhaal halen bij de Britse Financial Services Compensation Scheme (FSCS) voor financiële niet-nakomingen (bijvoorbeeld insolvabiliteit verzekeraar); en de Britse Financial Ombudsman Service (FOS) voor alle klachten die ontstaan onder uw bestaande polissen.  Indien uw polis is uitgegeven door een Europees kantoor, kunt u een beroep blijven doen op de geschillenbeslechtingsinstantie(s) in uw thuisland, en kunt u daarnaast ook verhaal halen bij de ombudsman in Luxemburg.  U kunt zich niet richten tot de FSCS voor problemen in verband met financiële niet-nakomingen die ontstaan na de verplaatsing; er zijn echter regels waardoor u beschermd blijft en daarom menen we dat de impact van de verplaatsing minimaal is.

3. Het wettelijke element

LMIE heeft zich ertoe verbonden zeer nauw samen te werken met de FCA, de PRA en het CaA om ervoor te zorgen dat ze al haar wettelijke en regelgevende verplichtingen blijft naleven.

De verplaatsing van de domicilie van LMIE naar Luxemburg wordt geïmplementeerd krachtens Artikel 8 van Verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Europese Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE), die toelaat dat een SE-vennootschap van een EER-lidstaat naar een ander wordt verplaatst zonder dat de rechtspersoon verandert.  Overeenkomstig het voorgaande zal LMIE door het CaA worden gereguleerd zodra ze in Luxemburg is gedomicilieerd.  Behalve de verplaatsing dient LMIE haar bestaande vergunningen krachtens ‘Part 4A’ van de Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) te annuleren, waardoor ze ‘gereguleerde activiteiten’, toegestaan in het VK, mag uitvoeren. De wettelijke definitie van gereguleerde activiteiten omvat verzekeringscontracten afsluiten en uitvoeren.  De aanvraag om haar vergunningen te annuleren wordt ingediend bij en goedgekeurd door de FCA en de PRA.

Na de voorgestelde verplaatsing zal LMIE een Brits bijkantoor oprichten, dat op dezelfde wijze als vóór de verplaatsing verzekeringscontracten mag afsluiten en verzekeringsactiviteiten mag uitvoeren.  Na de brexit (afhankelijk van een eventuele overgangsperiode) wordt het Britse bijkantoor erkend en gereguleerd door zijn plaatselijke toezichthouders, de FCA en de PRA.

4. De procedure

De verplaatsing van LMIE naar Luxemburg en de annulering van Britse vergunningen worden verwacht plaats te vinden op 1 maart 2019.  Onmiddellijk daaraan voorafgaand, zal LMIE ook haar regelgevende vergunning verkrijgen van het CaA.

LMIE is al omgezet van een Britse naamloze vennootschap (LMIE Ltd) in een Societas Europaea (LMIE SE) om het verplaatsingsproces te vergemakkelijken.  Als deel van die procedure werd LMIE Ltd eerst omgevormd tot een PLC; dat vond plaats in maart 2018.  Om de omzetting naar LMIE SE te voltooien, werd LMIE PLC tot slot gefuseerd met een andere vennootschap van Liberty, LSM Lux PLC SA, om de bestaande LMIE SE, geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, op te richten.

5. Contactgegevens

Is de voorgestelde verplaatsing duidelijk voor u, dan hoeft u niet op deze brief te reageren of verdere stappen te ondernemen.

Hebt u vragen of wenst u meer informatie, neem dan contact op met BrexitProgramme@LibertyMutual.com.  Meer informatie en FAQ’s vindt u ook op de brexitpagina van onze website (link).  Op de website is die informatie ook beschikbaar in andere talen. Regelmatig kunnen er ook updates worden geplaatst.

Voor alle andere verzoeken of problemen in verband met uw polis neemt u zoals gebruikelijk contact met ons op.

De overdracht van uw verzekeringscontracten betekent dat LMIE SE de vennootschap blijft die de gegevensverwerking in verband met die contracten controleert.  Meer informatie over ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid vindt u op de pagina ‘Privacy & Cookies’ van onze website op http://libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies/

6. Schuldeisers

Indien u een schuldeiser van LMIE bent, brengt deze brief u op de hoogte van de voorgestelde verplaatsing van de statutaire zetel van LMIE van het Verenigd Koninkrijk naar Luxemburg krachtens Artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Europese Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (‘SE-Verordening’) (‘Voorgestelde Verplaatsing’).

De vennootschap heeft op [20 september] 2018 een voorstel tot zetelverplaatsing en een bestuursverslag in verband met de Voorgestelde Verplaatsing ingediend bij Companies House.  Conform artikel 56, lid 1, van de Britse European Public Limited-Liability Company Regulations 2004/2326 zijn kopieën van het voorstel tot zetelverplaatsing en het bestuursverslag ter inzage beschikbaar op de statutaire zetel van LMIE.  Als schuldeiser van LMIE hebt u het recht om het voorstel tot zetelverplaatsing en het bestuursverslag te bestuderen en, op verzoek, kopieën van die documenten kosteloos te verkrijgen.   Indien u graag kopieën van die documenten ontvangt, stuur dan een schriftelijk verzoek naar de statutaire zetel van LMIE: 20 Fenchurch Street, Londen EC3M 3AW, Verenigd Koninkrijk, ter attentie van de LSM Group General Counsel.

LMIE wordt momenteel als verzekeringsmaatschappij erkend door de Prudential Regulation Authority in het Verenigd Koninkrijk en gereguleerd door de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority.  Na de inwerkingtreding van de Voorgestelde Verplaatsing zal LMIE als verzekeringsmaatschappij worden erkend en gereguleerd door het Commissariat aux Assurances in Luxemburg.  Op geen enkel moment zal LMIE in meer dan een land ongereguleerd of gereguleerd zijn.

De solvabiliteitspositie van LMIE blijft onmiddellijk na de inwerkingtreding van de Voorgestelde Verplaatsing ongewijzigd.  De bedrijfsactiviteiten van LMIE lopen na de implementering van de Voorgestelde Verplaatsing door, en de financiële positie van LMIE wordt niet aangetast als gevolg van de implementering van de Voorgestelde Verplaatsing.

 

Hoogachtend,

 

 

Matthew Moore

President & Managing Director

Namens Liberty Mutual Insurance Europe SE

Klik hier om de ondertekende PDF te downloaden

Veel Gestelde Vragen - Informatie over de Voorgestelde Verplaatsing

Wat is de reden van de verplaatsing?

LMIE heeft beslist om haar statutaire zetel te verplaatsen van het VK naar Luxemburg zodat we hetzelfde uitstekende dienstverleningsniveau aan onze verzekeringnemers en makelaars kunnen blijven bieden, zowel vóór als na de brexit.  Opdat onze klanten zo weinig mogelijk hinder zouden ondervinden, hebben we een brexitstrategie ontwikkeld.

Welke wijzigingen worden voorgesteld?

LMIE stelt voor om haar statutaire zetel te verplaatsen van het VK naar Luxemburg.  Zo kan LMIE vanuit haar bijkantoren in heel Europa, en vanuit een nieuw bijkantoor in het VK, blijven werken zonder hinder voor onze verzekeringnemers, makelaars of medewerkers.  Het acceptatiebeleid van de verzekeringsmaatschappij verandert niet, en LMIE zal geen problemen hebben om vorderingen te betalen, zowel vóór als na de brexit.  De voornaamste wijziging als gevolg van de verplaatsing is dat de statutaire zetel van LMIE in Luxemburg zal zijn in plaats van het VK, en dat haar voornaamste toezichthouder het Luxemburgse Commissariat aux Assurances (CaA) zal zijn in plaats van de Britse toezichthouders, namelijk de PRA en de FCA.  Behalve dat zal de impact op de vennootschap en onze verzekeringnemers zeer gering zijn: de rechtspersoon blijft dezelfde en LMIE zal haar activiteiten in het VK nog altijd kunnen uitvoeren, zij het via een Brits bijkantoor.

Waarom heeft LMIE SE Luxemburg gekozen als haar nieuwe statutaire zetel?

Luxemburg is een gevestigd banken- en levensverzekeringscentrum, met een groeiende algemene verzekeringsmarkt.  Het regelgevingskader is sterk en wordt geleid door een gerespecteerde toezichthouder specifiek voor verzekeringen.

Wat is de wettelijke procedure achter de voorgestelde verplaatsing?

LMIE is een Societas Europaea (SE), een Europese vennootschap.  De voorgestelde verplaatsing van de domicilie van LMIE SE naar Luxemburg wordt geïmplementeerd krachtens Artikel 8 van Verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Europese Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE), die toelaat dat een SE-vennootschap van een EER-lidstaat naar een andere EER-lidstaat wordt verplaatst zonder dat de rechtspersoon verandert en zonder dat de bestaande vennootschap moet worden geliquideerd.  Wettelijke contracten waarin de vennootschap een partij is (waaronder verzekeringscontracten met verzekeringnemers) blijven gelden, niettegenstaande de verplaatsing.

LMIE werd omgezet in een SE op 18 juli 2018.

LMIE SE heeft aan de Britse en Luxemburgse toezichthouders gevraagd om haar Britse vergunningen te annuleren en ze te vervangen door een Luxemburgse vergunning.

Welke gevolgen heeft de verplaatsing voor mij?

Indien u vóór de verplaatsing een juridisch bindend contract met LMIE SE bent aangegaan, hebt u na de verplaatsing nog steeds hetzelfde geldende contract met dezelfde entiteit, namelijk LMIE SE.   Dat betekent dat alle rechten, plichten en voordelen die momenteel krachtens uw contract op u van toepassing zijn, ongewijzigd blijven; en de rechten en plichten van LMIE SE blijven evenzo ongewijzigd.

Het enige element dat verschillend kan zijn, is uw recht van verhaal bij de FSCS of de FOS voor Europese verzekeringnemers; meer informatie daarover vindt u hieronder.

Moet ik zelf actie ondernemen?

Aangezien dit alles een impact kan hebben op uw polis, verzoeken wij u om de bijgesloten informatie aandachtig te lezen.  Ingevolge deze kennisgeving hoeft u niets te doen.  Hebt u vragen, wilt u meer duidelijkheid of meer informatie, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Veel Gestelde Vragen -Uw Rechten

Hoe worden de rechten van verzekeringnemers onder de voorgestelde verplaatsing gewaarborgd?

Tot op heden heeft LMIE zeer nauw samengewerkt met de FCA, de PRA en het CaA om ervoor te zorgen dat we al onze wettelijke en regelgevende verplichtingen naleven. We zullen dat ook blijven doen.  De verplaatsing zal geen wezenlijke impact hebben op uw contractuele rechten aangezien LMIE SE na de verplaatsing dezelfde rechtspersoon blijft.  Dat betekent dat alle verzekeringscontracten tussen u en de vennootschap aangegaan blijven met LMIE SE; het voornaamste verschil is dat de toezichthouder in Luxemburg, het CaA, toelating gaat geven aan LMIE SE om na de verplaatsing verzekeringscontracten te sluiten.

Wat is de Financial Services Compensation Scheme (FSCS)?

De Financial Services Compensation Scheme (FSCS) biedt wettelijke bescherming indien een verzekeraar een vordering niet kan betalen die succesvol tegen hem is ingesteld door een in aanmerking komende verzekeringnemer, bijvoorbeeld wegens de insolvabiliteit van de verzekeraar.  Bij het opstellen van dit document zijn in aanmerking komende eisers beperkt tot particulieren en kleine ondernemingen.

Kan ik vanaf de datum van de verplaatsing nog verhaal halen bij de FSCS?

Indien u een Brits verzekeringnemer bent (of uw polis door LMIE in het VK is uitgegeven) en u bent een in aanmerking komende eiser, is uw recht op schadeloosstelling van de FSCS onaangetast, aangezien het Britse bijkantoor van LMIE SE gereguleerd blijft door de Prudential Regulation Authority (PRA) en de Financial Conduct Authority (FCA).

Indien u een Europees verzekeringnemer bent (of uw polis door LMIE in de EER is uitgegeven), blijft u beschermd door de FSCS tot de datum van de verplaatsing.  Na de verplaatsing zult u wellicht geen verhaal meer kunnen halen bij de FSCS.

Welke rechten heb ik wanneer ik mijn bescherming onder de FSCS verlies na de verplaatsing?

Luxemburg, waar de Europese statutaire zetel van LMIE SE zal worden gereguleerd, biedt geen vergelijkbaar overheidsstelsel om verzekeringsschuldeisers te beschermen; er bestaan wel regels om verzekeringnemers en schuldeisers te beschermen in geval van insolvabiliteit van een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij.  Daarnaast komt u mogelijk voor bescherming in aanmerking krachtens een compensatiesysteem binnen de jurisdictie van de EER-lidstaat waar u verblijft. Neem contact op met de lokale beheerder van uw polis voor meer informatie.

Welke bescherming genieten schuldeisers en eisers in Luxemburg in geval van insolvabiliteit?

In Luxemburg wordt bescherming geboden in de vorm van zekerheidsachtige overeenkomsten. Verzekeringsfirma’s moeten bepaalde procedures volgen opdat ze van kracht zouden kunnen zijn; verzekeringsfirma’s moeten reserves aanleggen om alle verplichtingen van verzekeringscontracten in te dekken met equivalente zekerheden.  Die staan bekend als ‘geblokkeerde activa’ en volgens de Luxemburgse wetgeving zijn ze volledig gescheiden van de andere activa en passiva van de firma. Ze moeten ook op een afzonderlijke rekening staan bij een door het CaA goedgekeurde bank.

Verdere bescherming wordt geboden omdat op die geblokkeerde activa geen rechten van derden mogen rusten.  Een eiser of schuldeiser die op die geblokkeerde activa recht heeft, wordt daarom apart van andere schuldeisers behandeld en zal, zolang de juiste procedures werden geïmplementeerd, de vereiste vergoeding ontvangen indien een vennootschap insolvabel wordt en daardoor een vordering niet kan betalen.

Alle geblokkeerde activa worden in een pool aangehouden, in plaats van apart voor elke potentiële eiser of schuldeiser, en alle verzekeringsschuldeisers worden gelijk gerangschikt ongeacht het bedrag van hun vordering of de datum waarop hun schuldvordering is ontstaan. Indien een gebeurtenis zich voordoet, maar de geblokkeerde activa niet volstaan om aan een vordering te voldoen (bijvoorbeeld waardevermindering), wordt de volledige pool van geblokkeerde activa verdeeld onder de verzekeringsschuldeisers in verhouding tot hun vorderingen.  De Luxemburgse wetgeving voorziet niettemin in een extra beschermingslaag voor verzekeringsschuldeisers. Indien er onvoldoende middelen zijn om een vordering te dekken, hebben schuldeisers en eisers namelijk voorkeursrechten op enigerlei activa van de verzekeringsmaatschappij in kwestie, behoudens een lijst van wettelijke uitzonderingen.

Wat is de Financial Ombudsman Service (FOS)?

De Financial Ombudsman Service (FOS) verstrekt een onpartijdige en kosteloze dienst waardoor in aanmerking komende eisers geschillen kunnen schikken met verzekeringsmaatschappijen die polissen in het VK uitgeven; zijn beslissingen zijn bindend voor Britse verzekeringsmaatschappijen.

Bij het opstellen van dit document zijn in aanmerking komende eisers: (a) particuliere verzekeringnemers die buiten hun vak, bedrijf of beroep handelen; (c) liefdadigheidsinstellingen met een jaarlijks inkomen van minder dan 1 miljoen GBP; of (c) commerciële verzekeringnemers met een jaarlijkse groepsomzet van minder dan 2 miljoen EUR en minder dan 10 werknemers (ook bekend als micro-ondernemingen).

Kan ik vanaf de datum van de verplaatsing nog verhaal halen bij de FOS?

Britse verzekeringnemers kunnen na de verplaatsing verhaal blijven halen bij de FOS en behouden die rechten indien zij ervoor kiezen om hun polis bij LMIE SE te verlengen.  EER-verzekeringnemers waarvan de polis in het VK is uitgegeven, blijven vanaf de datum van de verplaatsing ook toegang hebben tot de FOS.

Europese verzekeringnemers waarvan de polis is uitgegeven in een EER-land, kunnen een beroep doen op geschillenbeslechting in hun lidstaat van herkomst, en ook verhaal halen bij het equivalente orgaan in Luxemburg.

Heeft de verplaatsing een invloed op de solvabiliteits- en kapitaalvereisten van LMIE SE?

Na de verplaatsing verandert LMIE SE niet de wijze waarop ze haar solvabiliteits- en kapitaalratio’s berekent.   Momenteel heeft LMIE SE een ‘A’-rating (Sterk) volgens het ratingsysteem van Standard & Poor’s en die zal naar verwachting niet veranderen.

Wat zullen de fiscale gevolgen van de verplaatsing zijn?

Na de verplaatsing wordt LMIE SE een fiscaal ingezetene van Luxemburg; we verwachten echter niet dat dat een wezenlijke impact op de klanten zal hebben.

Welke impact zal de verplaatsing hebben op herverzekeringscontracten?

De verplaatsing heeft geen impact op de herverzekeringscontracten van LMIE.  De herverzekeringscontracten van LMIE geven de herverzekeraar niet het recht om ingevolge de verplaatsing de overeenkomst te beëindigen.

Veel Gestelde Vragen - Het Verplaatsingsproces

Wanneer treedt de verplaatsing in werking?

De verplaatsing staat momenteel gepland voor 1 maart 2019.  Dat is de datum waarop LMIE SE een door het CaA erkende verzekeringsmaatschappij wordt en in het register in Luxemburg wordt opgenomen.  Op dezelfde dag worden de Britse ‘Part 4A’-vergunningen van LMIE geannuleerd en wordt de vennootschap uit het Britse register geschrapt. Hoewel die twee gebeurtenissen gelijktijdig gepland staan, hangt de ene niet van de andere af.

Hoe gaat LMIE blijven werken in het VK?

Na de verplaatsing wordt de Britse LMIE-activiteit een bijkantoor.  Na de brexit is het mogelijk dat de huidige regels voor EU-bedrijven om bijkantoren in andere landen op te richten, veranderen.  Indien en wanneer dat gebeurt, wordt het Britse bijkantoor een bijkantoor van een ‘derde land’, erkend door de FCA en de PRA.

Blijft LMIE haar activiteiten verder uitvoeren vanuit haar bestaande bijkantoren wanneer ze in Luxemburg geregistreerd zal staan?

Ja, LMIE blijft vanuit haar bestaande EU- en Zwitserse bijkantoren werken.

Wie draagt de kosten voor de verplaatsing?

LMIE draagt alle kosten en uitgaven voor de verplaatsing.  Er zullen op contracten of polissen geen administratieve kosten van toepassing zijn als gevolg van de verplaatsing.

Veel Gestelde Vragen - Beheer-En Dienstverleningsniveaus

Veranderen de voorwaarden van mijn polis na de verplaatsing?

Nee, de voorwaarden van uw polis veranderen niet na de verplaatsing.

Veranderen mijn premiebetalingen na de verplaatsing en moet ik mijn premie op een andere bankrekening storten?

De premie of de betaalmethode van uw premie verandert niet als gevolg van de voorgestelde verplaatsing.  Na de verplaatsing blijft de vennootschap dezelfde rechtspersoon en betalingen worden nog altijd aan LMIE gedaan.

Wordt mijn polisdocumentatie na de verplaatsing heruitgegeven?

De polisdocumentatie wordt na de verplaatsing niet aangepast of heruitgegeven.  Uw polis blijft geldig en u hoeft geen extra stappen te ondernemen.

Verandert de dekking krachtens mijn polis na de verplaatsing?

Na de verplaatsing verandert de dekking niet onder uw bestaande polis.  Het betreft alle voordelen, beperkingen en/of uitsluitingen van uw polis.

Hoe wordt mijn polis na de verplaatsing beheerd?

Alle contactgegevens voor beheerders van uw polis, met inbegrip van de gebruikelijke contactgegevens voor vorderingen, blijven na de verplaatsing dezelfde.

Werd mijn makelaar ingelicht over de verplaatsing?

Ja, alle makelaars en tussenpersonen zijn op dezelfde wijze als verzekeringnemers ingelicht over de verplaatsing zodat ze op de hoogte zijn van de veranderingen en de impact die ze kan hebben.

Zal de verplaatsing invloed hebben op de verlengingsdatum van mijn polis; zal mijn polis bijvoorbeeld als ‘verlengd’ worden beschouwd op de datum van de verplaatsing?

De verplaatsing zal geen enkele invloed hebben op uw polisvoorwaarden. Dat betekent dus niet dat uw polis op de datum van de verplaatsing wordt verlengd: uw polis blijft door de verplaatsing onverminderd van kracht.  De hernieuwingsdatum van uw polis verandert niet.

Waar zal het Britse kantoor van LMIE SE gelegen zijn?

LMIE UK blijft werken vanuit haar huidige adres te 20 Fenchurch Street, Londen, EC3M 3AW, met ondernemingsnummer SE000115.

Waar zal het Luxemburgse kantoor van LMIE SE gelegen zijn?

LMIE zal werken vanuit haar kantoor te 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Groothertogdom Luxemburg.

Wie zal mijn contactpunt voor vorderingen zijn na de verplaatsing?

Uw bestaande schadebehandelaar blijft uw contactpunt voor vorderingen na de verplaatsing.

Zal de voorgestelde verplaatsing een impact hebben op openstaande of onopgeloste vorderingen onder mijn polis?

Ze zal geen impact hebben op de verwerking van vorderingen onder uw huidige polis. Neem voor meer informatie contact op met uw gebruikelijke schadebehandelaar.  Openstaande vorderingen worden verder verwerkt en nieuwe vorderingen dienen op de gebruikelijk wijze te worden gemeld.

Heb ik het recht om als gevolg van de verplaatsing mijn polis te annuleren?

De verplaatsing zelf vormt geen recht om de polis op te zeggen.

Veel Gestelde Vragen - Informatie Voor Schuldeisers

Waar vind ik meer informatie over de verplaatsing?

Kopieën van het voorstel tot zetelverplaatsing en het bestuursverslag zijn ter inzage beschikbaar op de statutaire zetel van de vennootschap. Als schuldeiser van de vennootschap hebt u het recht om ze op verzoek te bestuderen indien u dat wenst.  Wilt u een kopie van die documenten ontvangen, richt u dan tot Liberty Specialty Markets General Counsel te 20 Fenchurch Street, Londen, EC3M 3AW, VK.

Wat zal de impact van de verplaatsing zijn op mij als schuldeiser?

Na de verplaatsing wordt de vennootschap in de eerste plaats gereguleerd door het CaA in plaats van de FCA en de PRA.  Op geen enkel moment zal de vennootschap in meer dan een land ongereguleerd of gereguleerd zijn.

Afgezien daarvan zal de impact van de verplaatsing minimaal zijn aangezien LMIE voor al haar schuldeisers door dezelfde rechten en plichten gebonden zal zijn en we verwachten geen verandering in de solvabiliteitspositie of kredietrating van de vennootschap, zoals hierboven uiteengezet.  De financiële positie van de vennootschap wordt door de verplaatsing niet aangetast.

Veel Gestelde Vragen - Bijkomende Vragen

Word ik ingelicht op de datum dat de verplaatsing is voltooid?

We sturen u geen extra kennisgeving op de datum dat de verplaatsing is voltooid.  Indien u over de verplaatsing niets meer verneemt, kunt u ervan uitgaan dat de verplaatsing als gepland is doorgegaan.

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?

Hebt u vragen of wenst u meer informatie, neem dan contact op met brexitprogramme@libertymutual.com

Updates

Het is mogelijk dat we van tijd tot tijd deze kennisgeving moeten wijzigen. We zullen u de meest recente kennisgeving bezorgen. U kunt ook zo nu en dan onze website raadplegen om ze te bekijken.

Deze kennisgeving werd het laatst bijgewerkt op 01/11/2018.

Contact

If you would like to get in touch with Liberty Specialty Markets, please complete your details and submit your message.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Liberty Specialty Markets is the trading name for: Liberty Managing Agency Limited (LMAL) for and on behalf of the Lloyd’s underwriting members of Lloyd’s syndicate 4472 (Syndicate 4472); Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE); Liberty Specialty Services Limited (LSSL); Liberty Specialty Markets Europe Sarl (LSME) and Liberty Specialty Markets MENA Limited (LSMM). LMAL, LMIE and LSSL are each registered in England and Wales (company numbers 3003606, SE000115 and 04845458 respectively), whose registered office is at 20 Fenchurch Street, London EC3M 3AW. LMAL and LMIE are authorised by the Prudential Regulation Authority (PRA) and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) and the PRA (reference numbers 204945 and 202205 respectively). LSME is incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (company number B216199), whose registered office is at 32-36 boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg. LSME is licensed by the Luxembourg Minister of Finance as an insurance and reinsurance agency with authority to enter into contracts of insurance and reinsurance on behalf of LMIE and Syndicate 4472, which is managed by LMAL. LSME is supervised by the Commissariat aux Assurances. LSMM is a company registered in the Dubai International Finance Centre (DIFC Licence No 1794), whose registered office is at Unit 408, Level 4, Gate Village Building 5, DIFC, PO Box 506574, Dubai, UAE. LSMM is regulated by the Dubai Financial Services Authority (firm reference F002783). LSSL is an Appointed Representative of LMAL and LMIE. LSSL and LSMM are both authorised service company coverholders, with authority to enter into contracts of insurance on behalf of Syndicate 4472, which is managed by LMAL. LSSL and LSMM have authority to enter into contracts of insurance on behalf of LMIE. LMAL, LMIE, LSSL, LSME and LSMM are all part of the Liberty Mutual Insurance group of companies. When we offer insurance products to you (the policyholder) we will make sure we tell you which insurer in our group will underwrite the policy. Please be aware that LMIE SE is proposing to transfer its registered office to the Grand Duchy of Luxembourg in accordance with Article 8 of the SE Regulations on or around 1 March 2019.